SharePoint

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน​


หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

      - คู่มือการสรรหาโดยการอนุมัติคัดเลือกบัญชี

      - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้(ว๑๘.๑๕๕๖) 

      - การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(ว๑๗.๒๕๕๖)

      - คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

      - คู่มือการสรรหาโดยการสอบแข่งขัน

      - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาพนักงานราชการ  


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

       - กฎกพ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

       - การบรรจุกลับเข้าราชการ


การพัฒนาบุคลากร​

       - กฎ กพ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

       

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส.

       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานราชการสำนักงาน ป.ป.ส.

       - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินลูกจ้างประจำสำนักงาน ป.ป.ส.

       - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

       - หนังสือ ว๒๐-๒๕๕๒ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการแนบท้าย ว๒๐

       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลข้าราชการสำนักงานป.ป.ส

       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานราชการสำนักงานป.ป.ส

       - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินลูกจ้างประจำสำนักงาน ป.ป.สแนวทางปฏิบัติงาน

       - แนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพฯ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด(ใหม่)

       - แนวทางและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันสินบน

       - คำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานปปส.

       - ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

       - แนวทางการตรวจสอบทรัพย์สิน 

       - คู่มือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

       - ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับของกลางยาเสพติด

       - ชุดข้อมูลความรู้ด้านการบำบัด

       - กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด

       - กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน