SharePoint

nituss-narcotic

​​​​ ยาเสพติดนิทรรศน์(Narcotics Education Center)

     

20140313_152210.jpg 

 

    ยาเสพติดนิทรรศน์ (Narcotics Education Center) คือ ศูนย์แสดงนิทรรศการยาเสพติดเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในประเทศ โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบแสง สี เสียง และสื่อปฏิสัมพันธ์หลากหลายชนิดที่มีความทันสมัย ความน่าสนใจ และความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ กลุ่มเยาวชนอายุ 10 - 20 ปี ห้องยา  เสพติดนิทรรศน์ มีเนื้อที่ 288 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ถนนดินแดง เขตพญาไท กทม. เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2543 และมีการปรับปรุงใหม่ในปี 2556 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทุกแง่มุมของยาเสพติดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 8 โซน​

fbdownload.pngเพจ Facebook ชื่อ "ห้องยาเสพติดนิทรรศน์ Narcotics Education Center"​


การให้บริการ

การให้บริการห้องยาเสพติดนิทรรน์ สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ)   วันละ 2 รอบ ดังนี้

- รอบเช้า 08.30 - 12.00 น.

- รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.

BookingsBanner2.png


เนื้อหา

การจัดแสดงแบ่งเป็น 8 โซน โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

narco_ed_ctr_resize.jpg​​

เอกสารประชาสัมพันธ์


file17-1-61-02.jpg file17-1-61-03.jpg

file17-1-61-01.jpg file17-1-61-00.jpg