SharePoint

ติดต่อสำนักงาน ป.​​​ป.ส.

p1-oncb40 textHead1523.png

ติดต่อสำนักงาน ป.​​​ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2247 0901-19

โทรสาร: 0 2245 9350

www.oncb.go.th

E-mail: saraban@oncb.go.th

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์: 0 2247 0901-19

โทรสาร:  0 2245 9350,0 2245 1387

E-mail:  saraban_gad@oncb.go.th


• กองกฎหมาย

โทรศัพท์: 0 2245 9087

โทรสาร:  0 2245 9413

E-mail:  saraban_lad@oncb.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 0 2247 0901-19 ต่อ 15002

โทรสาร:  0 2247 2942

E-mail:  saraban_itc@oncb.go.th

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โทรสาร:  0 2640 9350 

E-mail:  saraban_tri@oncb.go.th สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โทรศัพท์: 0 2245 9889

โทรสาร:  0 2245 9889

E-mail:  saraban_drb@oncb.go.th

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

โทรศัพท์: 0 2245 9356

โทรสาร:  0 2245 9088

E-mail:  saraban_asb@oncb.go.th


สำนักปราบปรามยาเสพติด

โทรศัพท์: 0 2245 5283

โทรสาร:  0 2245 5284

E-mail:  saraban_leb@oncb.go.th

สำนักการต่างประเทศ

โทรศัพท์: 0 2245 9354,0 2245 9073,0 2245 9080

โทรสาร:  0 2245 9354,0 2245 9073

E-mail:  saraban_fab@oncb.go.th


สำนักยุทธศาสตร์

โทรศัพท์: 0 2245 9079,0 2245 9880,

              0 2247 0901-19 ต่อ 13005

โทรสาร:  0 2245 9880

E-mail:  saraban_ppb@oncb.go.th กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพทฺ์: 0 2640 9351
โทรสาร:  0 2640 9351
E-mail:  saraban_psd@oncb.go.th


 

 สำนักบังคับคดีและบริหารงานกองทุน

โทรศัพทฺ์: 0 2247 0901-19 ต่อ 34023
โทรสาร:  0 2245 9357
E-mail:  saraban_lnfb@oncb.go.th


 
• กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 0 2247 2941 
โทรสาร:  0 2247 2941 
E-mail:  saraban_iaud@oncb.go.th  ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.

โทรศัพท์: 0 2247 0901-19 ต่อ 24012

โทรสาร:  0 2245 9305

E-mail:  saraban_opc@oncb.go.th


 
 

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร

เลขที่ 213 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 ถนนกำแพงเพชร 6

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 0 2588 5037-9 ต่อ 13001 - 13009

โทรสาร:  0 2589 7964

E-mail:  saraban_bkk@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1

เลขที่ 88/9 หมู่ 3 ตำบลคูบางหลวง

 

อำเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์: 0 2593 4529-33

โทรสาร:  0 2593 4510​​​

E-mail:  saraban_or1@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2

เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด 

อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 0 3846 7840-3

โทรสาร:  0 3846 7844

E-mail:  saraban_or2@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3

เลขที่ 333 หมู่ 9 บ้านหนองปลิง ตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0 4432 7015-17

โทรสาร: 0 4432 7107-8

E-mail:  saraban_or3@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

เลขที่ 108 หมู่ 14 ตำบลศิล

อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 0 4324 1029,0 4324 4019,0 4324 5459, 

              0 4324 6324,0 43246960

โทรสาร: 0 4324 6790

E-mail:  saraban_or4@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

เลขที่ 199 หมู่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์:  0 5321 7259,0 5321 7269,0 5321 7279

โทรสาร: 0 5321 7239

E-mail:  saraban_or5@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6

เลขที่ 112 หมู่ 6 ตำบลมะตูม

อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์: 0 5536 8165-9

โทรสาร:  0 5536 8169

E-mail:  saraban_or6@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด

อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3443 2740-4

โทรสาร:  0 3443 2745

E-mail:  saraban_or7@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

เลขที่ 102/27 หมู่ 9 นิคมพัฒนาซอย 2 ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์: 0 7760 2927-29

โทรสาร: 0 7760 2926

E-mail:  saraban_or8@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9

เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง 

อำเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์: 0 7431 2088,0 7432 1515

โทรสาร: 0 7432 1514 

E-mail:  saraban_or9@oncb.go.th


  สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

เลขที่ 213 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 ถนนกำแพงเพชร 6

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 0 2591 0399, 0 2591 0456

โทรสาร:  0 2591 0399

E-mail:  saraban_natsi@oncb.go.th


  สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: 0 5311 2585

โทรสาร: 0 5311 2475

E-mail:  saraban_ncsmi@oncb.go.th

•  ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย

หอฝิ่น หมู่ที่ 1

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

E-mail:  saraban_smcc@oncb.go.th

 


  วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ

หอฝิ่น หมู่ที่ 1

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

โทรศัพท์: 0 5378 4444 ต่อ 114

E-mail:  saraban_incc@oncb.go.th


 


   
 
 ​