SharePoint

แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์ม

  
  
  
10_03_2020_cancleID.pdfประกาศยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน31 KB
08_10_2018_reward61.pdfแบบเอกสารขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปี พ.ศ.2561267 KB
Request4ReturnOfProperty_TH.pdfคำร้องขอรับทรัพย์สินคืน (ภาษาไทย)344 KB
Request4ReturnOfProperty_EN.pdfคำร้องขอรับทรัพย์สินคืน (ภาษาอังกฤษ)327 KB
PowerOfAttorney_TH.pdfหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย)355 KB
PowerOfAttorney_EN.pdfหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)341 KB
GeneralRequest_TH.pdfคำร้องทั่วไป (ภาษาไทย)363 KB
GeneralRequest_EN.pdfคำร้องทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)307 KB
LawTotalJustice_6-23b.pdfแบบขอรับเงินรางวัลเพิ่มพนักงานสอบสวน (แบบ ป.ป.ส. 6-23 ข)77 KB
LawTotalJustice_6-24.pdfแบบหนังสือรับรองของหัวหน้าพนักงานสอบสวน กรณีขอรับเงินสินบน ตามข้อ 18 (1)(2) (แบบ ป.ป.ส. 6-24) 96 KB
LawTotalJustice_6-25.pdfหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง (แบบ ป.ป.ส. 6-25)96 KB
LawTotalJustice_6-23c.pdfแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือเฉพาะตัว (แบบ ป.ป.ส. 6-23 ค)86 KB
LawTotalJustice_6-21.pdfแบบรับแจ้งความนำจับคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-21)70 KB
LawTotalJustice_6-22.pdfแบบขอรับเงินสินบนและมอบฉันทะรับเงินสินบนคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-22)90 KB
LawTotalJustice_6-23.pdfแบบขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-23)229 KB
LawTotalJustice_6-23k.pdfแบบขอรับเงินรางวัลเพิ่มพนักงานสอบสวน (แบบ ป.ป.ส. 6-23 ก)87 KB
LawTotalJustice_6-26.pdfรายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง (แบบ ป.ป.ส. 6-26)88 KB
LawTotalJustice_6-27.pdfหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-27)81 KB
LawTotalJustice_6-28-2.pdfหนังสือข้อตกลงในการแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลของชุดจับกุม (แบบ ป.ป.ส. 6-28)98 KB
06oncbcard.pdfแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.198 KB
07oncblaw8-601.pdfคำขอแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (แบบ ป.ป.ส. 8-601)58 KB
08oncblaw8-602.pdfคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (แบบ ป.ป.ส. 8-602)58 KB
09oncbcard8-603.pdfคำขออนุมัติออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน (แบบ ป.ป.ส. 8-603)68 KB
10oncblaw8-604.pdfรายงานการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (แบบ ป.ป.ส. 8-604)51 KB
FORM_ITC031v2014.docแบบลงทะเบียนผู้ขอใช้บริการภายนอก (ITC031) สำหรับ ส่งข้อมูล Drug Profile41 KB
FORM_ITC031v2018-new.docแบบลงทะเบียนผู้ขอใช้บริการภายนอก (ITC031)-ใหม่55 KB
oncblaw1.pdfแบบสอบถามความสมัครใจของบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยเพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ65 KB
01oncblaw45-101.pdfแบบฟอร์มหนังสือตักเตือน59 KB
doc1.pdfแบบรับแจ้งขาวบุคคลตามหมายจับ66 KB