SharePoint

ติดต่อสำนักงาน ป.​​​ป.ส.

p1-oncb40 textHead1523.png

ติดต่อสำนักงาน ป.​​​ป.ส.



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2247-0901-19

โทรสาร: 0-2245-9350

www.oncb.go.th

E-mail: oncb@oncb.go.th

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์: 0-2247-0901-19

โทรสาร:  0-2245-9350

E-mail:  gad@oncb.go.th


• กองกฎหมาย

โทรศัพท์: 0-2245-9087

โทรสาร:  0-2245-9413

E-mail:  lad@oncb.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 0-2245-9407

โทรสาร:  0-2247-2942

E-mail:  itc@oncb.go.th

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โทรศัพท์: 0-2245-9883

โทรสาร:  0-2245-9883

E-mail:  tri@oncb.go.th


สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โทรศัพท์: 0-2245-9889

โทรสาร:  0-2245-9889

E-mail:  drb@oncb.go.th

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

โทรศัพท์: 0-2245-9356

โทรสาร:  0-2245-9357

E-mail:  asb@oncb.go.th


สำนักปราบปรามยาเสพติด

โทรศัพท์: 0-2245-5281

โทรสาร:  0-2246-8526

E-mail:  leb@oncb.go.th

สำนักการต่างประเทศ

โทรศัพท์: 0-2245-9354,0-2245-9073,0-2245-9080

โทรสาร:  0-2245-9354,0-2245-9073

E-mail:  fad@oncb.go.th


สำนักยุทธศาสตร์

โทรศัพท์: 0-2245-9079,

0-2245-9880

โทรสาร:  0-2245-9880

E-mail:  ppb@oncb.go.th


• กลุ่มตรวจสอบภายใน

E-mail:  iaud@oncb.go.th

• กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ

E-mail:  psd@oncb.go.th


 
   

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร

213 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ที่ดินจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง

ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 0-2588-5037-9 ต่อ 13001 - 13009

โทรสาร:  0-2589-7964

E-mail:  bkk@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1

เลขที่ 88/9 หมู่ 3 ตำบลคูบางหลวง

อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์: 0 2593 4529-33

โทรสาร:  0 2593 4510​​​

E-mail:  or1@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2

222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 038-467-840-3

โทรสาร:  038-467-840-3

E-mail:  or2@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3

อาคารเลขที่ 333 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิง ตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044-327-015-17

โทรสาร: 044-327-107-8

E-mail:  or3@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต ถนนหน้าศูนย์ราชการ

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043-241-029,043-246-791

โทรสาร: 043-246-790

E-mail:  or4@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์:  0 5321 7259,0 5321 7269,0 5321 7279

โทรสาร: 0 5321 7239

E-mail:  or5@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6

เลขที่ 112 ตำบลมะตูม

อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษญุโลก 65150

โทรศัพท์: 055 368 165 – 9

โทรสาร:  055 368 165 – 9

E-mail:  or6@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7

90/9 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด

อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0-3443-2740 - 4

โทรสาร:  0-3443-2745

E-mail:  or7@oncb.go.th


  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

102/27 ม.9 นิคมพัฒนาซอย 2 ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์: 077-602-927-30

โทรสาร: 077-602-926

E-mail:  or8@oncb.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9

434 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์: 074-312-088,074-321-515

โทรสาร: 074-312-088,074-323-300

E-mail:  or9@oncb.go.th


  สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

213 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ที่ดินจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง

ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 0-2591-0399, 0-2591-0456

โทรสาร:  0-2591-0399

E-mail:  natsi@oncb.go.th

  สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: 053-112-585

โทรสาร: 053-112-475

E-mail:  ncsmi@oncb.go.th

   
   ​