SharePoint

ผู้อำนวยการ

 

ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.


เลขาธิการ ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ที่ปรึกษา  ผู้อำนวยการ  อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

 ​

     
นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์
เลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
 นายอำนาจ เหล่ากอที
 ผู้อำนวยการ
กองกฎหมาย
 นางศศิธร สุทธิชาติ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  นายศิริสุข ยืนหาญ
ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   
    
     apikit.jpg
 
นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการ
และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
 
นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์
ผู้อำนวยการ
สถาบัน​สำรวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด

 

 
นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
สำนักการต่างประเทศ
 
 

นายสุนทร ชื่นศิริ

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส.​กทม.

  
 
  
     
นายประสาร หยงสตาร์
  ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 1
 
นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 2
 
นายณรงค์ วรหาญ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 3
 

นายภิญโญ  โฆสิต

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส.ภาค 4


 
       
1104149 - Copy.jpg    
 

นายไกรเลิศ ดาวเรือง 

ผู้อำนวยการ

 สำนักงาน ปปส.ภาค 5

 
นายสราวุธ ภักดี
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 6
 
นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 7
 
นายพีระ กาญจนพงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 8

     
08_01_2020_boss9.jpg  
lawen.png  
นายพงศธร ธรรมชาติ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 9
 
นายไพศาล กันทะเตียน
​ผู้อำนวยการสำนัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด​
 
​ นายอุดมชัย โลหณุต
ผู้อำนวยการ
สำนักปราบปรามยาเสพติด
 
นางสาวนันทพร พงศ์อิศวรานันท์
ผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์

      
 
     
นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
นางปะภาสี คัยนันท์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
นายโชติพันธ์ จุลเพชร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขง 

นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ 
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ส. 

 

นายสำเริง ภูมิโคกรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกัน
 และปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
 

นายชนินทร์ อินทรสุคนธ์
ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดี
และบริหารงานกองทุน

  
 

ปรับปรุงล่าสุด 12 พฤษภาคม 2565 ​


 
​​​​​ ​​​​​​​​​​​ ​ ​​ ​​​