SharePoint

ผู้อำนวยการ

 

ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.


เลขาธิการ ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ที่ปรึกษา  ผู้อำนวยการ  อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

 ​

     
นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์
เลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
 
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
 ผู้อำนวยการ
กองกฎหมาย
  นางสาวชมเชย ภัทรปกรณ์ศรี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ว่าที่ ร้อยตรีวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   
    
      
นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการ
และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
 
นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์
ผู้อำนวยการสถาบัน​สำรวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด

 

 
 นางมยุรฉัตร พันธุศาสตร์
ผู้อำนวยการ
สำนักการต่างประเทศ
 
 
 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์​​
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.​กทม.
  
 
  
      
นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์
  ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 1
 นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 2
 
นายณรงค์ วรหาญ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 3
 
นายอดุล ประยูรสิทธิ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 4

 
       
   
 
นายมานิต โกเมศ
ผู้อำนวยการ
 สำนักงาน ปปส.ภาค 5
 
นายวัฒนา เกิดผล
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 6
 
นายธนากร คัยนันท์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 7
 
นายพีระ กาญจนพงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 8

     
08_01_2020_boss9.jpg  
  
นายพงศธร ธรรมชาติ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 9
 
นายไพศาล กันทะเตียน
​ผู้อำนวยการสำนัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด​
 
​ นายบัญชา โทสมัย
ผู้อำนวยการ
สำนักปราบปรามยาเสพติด
 
นายศิริสุข ยืนหาญ
ผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์

      
 
     
นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
นางสาวนันทพร พงศ์อิศวรานันท์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 
 
 
 
    
  

 

ปรับปรุงล่าสุด 16 ตุลาคม 2561 ​


 
​​​​​ ​​​​​​​​​​​ ​ ​​ ​​​