Body
  
  
  
  
System Account

​    หมายถึง ข้าราชการ ผู้ซึ่ง เลขาธิการ ป.ป.ส. แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้มีอำนาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ทั้งนี้โดยจะต้องได้รับการอนุมัติและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก่อน ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มิได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. เท่านั้นเพราะสามารถจะแต่งตั้งจากข้าราชการในหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด เช่น ข้าราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม ฯลฯ โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและดำเนินการตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้​

2/12/2015 4:00 PMAkhom Deepan7/6/2020 11:15 PM
  
System Account
พรบ.ยาเสพติดฉบับใหม่ จะเริ่มประกาศใช้เมื่อไรครับ
2/22/2017 2:32 PMSystem Account7/5/2020 1:11 AM
  
System Account
​ผู้ขอรับการแต่งตั้งส่งหลักฐานตามรายการ คือ
1. คำขอแต่งตั้งและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน ตามแบบ ป.ป.ส. 8 - 601 ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน หมายความผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ดังนั้นผู้ขอรับการแต่งตั้งต้องยื่นหลักฐาน คำขอแต่งตั้งต่อตัวบุคคล ดังต่อไปนี้
- ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ให้ยื่นต่อผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ข้าราชการส่วนราชการอื่นให้ยื่นต่ออธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี
2. คำขออนุมัติออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานป.ป.ส. ตามแบบ ป.ป.ส. 6 - 603
3. ภาพถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบราชการไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาคำสั่งมอบหมายให้มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2/12/2015 4:00 PMAkhom Deepan7/4/2020 2:17 PM
  
System Account
​1. ต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าหรือชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานให้มีหน้าที่ปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
3. ต้องเป็นผู้ไม่เคยมีประวัติมัวหมอง เช่น มัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
2/12/2015 4:00 PMAkhom Deepan7/3/2020 10:33 AM
  
System Account
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
12/21/2017 4:18 PMSystem Account7/3/2020 4:18 AM
  
System Account
ระบบรายงานผลการดำเนินงานเจ้าพนักงาน ปปส. เดิม ยกเลิกใช้งานแล้ว ให้เปลี่ยนมาใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แทน ซึ่งทาง สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำหนังสือแจ้งแต่ละหน่วยไปตั้งแต่เดือน มกราคม 2562  โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็ปไซต์สำนักงาน ป.ป.ส.=> เมนู ป.ป.ส. บริการ => ระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (NEOS)
6/19/2019 1:22 PMSystem Account7/2/2020 3:28 PM
  
System Account

เนื่องจากยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รัฐบาลในสมัยของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเจ้าพนักงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและจะต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหา จึงได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 เป็นต้นมาโดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจและหน้าที่ในภาพรวมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ และภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมฤทธิผลเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติโดยเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวเรียกว่า “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.”

2/12/2015 3:00 PMAkhom Deepan6/26/2020 4:57 PM
  
System Account

​     เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจตามกฎหมายโดยเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16)ดังนั้น สถานะความเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการใช้อำนาจปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายสองฉบับคือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการปฏิบัติต้องยึดถือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวและการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 2546

2/12/2015 3:00 PMAkhom Deepan6/19/2019 9:54 PM