สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลนำจับ แก่เจ้าพนักงาน ผู้สืบสวนจับกุมคดียาเสพติด ตลอดจนผู้ให้ข่าวสารในเรื่องการค้ายาเสพติด ทั้งนี้ โดยตระหนักว่าเงินสินบนและเงินรางวัลเป็นมาตรการสำคัญ ในการส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดประการหนึ่ง และได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินสินบน และเงินรางวัลเสียใหม่ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงไดวางระเบียบใช้บังคับคือ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งได้กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล ไว้ดังนี้

     เงินสินบน คือ เงินที่จ่ายให้กับบุคคลที่มาแจ้งความนำจับในคดียาเสพติด
     เงินรางวัล คือ เงินที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนจับกุมคดียาเสพติด
     วิธีคำนวณเงิน มี ๒ ขั้นตอน คือ
     ๑. จ่ายตามปริมาณยาเสพติด
     ๒. จ่ายตามฐานความผิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

      -  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล
              - จ่ายตามปริมาณยาเสพติด
              - จ่ายเงินเพิ่ม ๔ กรณี
      -  อัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
      -  การส่งหลักฐานขอรับเงินสินบนเงินรางวัล
      -  แบบรับแจ้งความนำจับคดียาเสพติด
      -  แบบขอรับเงินสินบนคดียาเสพติด
      -  แบบแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการหรือแจ้งผลคดี ตามคำพิพากษา
      -  แบบเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง
      -  แบบรายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง
      -  แบบหนังสือมอบฉันทะเงินสินบนคดียาเสพติด
      -  แบบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด
      -  แบบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด ตามบันทึกการจับกุม
      -  แบบคำขอรับเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัว

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓
หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th