อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988.pdf
  
6/10/2019 10:30 AM
อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1971.pdf
  
6/10/2019 10:29 AM
อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961,1972.pdf
  
6/10/2019 10:29 AM
รายงานการวิเคราะห์ฯ_ร่าง_พรบ_วิยาเสพติดฯ.pdf
  
12/4/2019 11:29 PM
รายงานการวิเคราะห์ฯ_ร่าง_พรบ_ให้ใช้ประมวลฯและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด.pdf
  
12/4/2019 11:29 PM
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และเงินช่วยเหลือพ.ศ.2561.pdf
  
10/4/2018 11:27 AM
รวมกฎหมายยาเสพติด.pdf
  
8/19/2019 1:45 PM
รวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด(พ.ศ.2558).pdf
  
10/3/2017 3:13 PM
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
  
6/5/2019 3:39 PM
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf
  
6/5/2019 3:40 PM
1 - 10Next