Edit
DOC_ASS_2563.pdfข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2563 
DOC_ASS_2562.pdfข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2562 
DOC_ASS_2561.pdfข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2561 
DOC_ASS_2560.pdfข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2560 
DOC_ASS_2559.xlsข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2559 
DOC_ASS_2558.xlsข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2558 
ass2557_Dec57.xlsข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2557 
4ASS2554_Sep54.xlsข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2554 
4ASS2553_15Oct53.xlsข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2553  
4ass2555_sep55.xlsข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2555 
4ass2556_Aug56.xlsข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินปี 2556