01oncblaw45-101.pdfแบบฟอร์มหนังสือตักเตือน
  
1/28/2014 3:11 PMSystem Account
06oncbcard.pdfแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
  
2/18/2015 11:50 AMSuphot Upala
07oncblaw8-601.pdfคำขอแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (แบบ ป.ป.ส. 8-601)
  
2/18/2015 11:58 AMSuphot Upala
08_10_2018_reward61.pdfแบบเอกสารขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปี พ.ศ.2561
  
10/8/2018 10:15 AMKrittipong Sangsukdee
08oncblaw8-602.pdfคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (แบบ ป.ป.ส. 8-602)
  
2/18/2015 11:57 AMSuphot Upala
09oncbcard8-603.pdfคำขออนุมัติออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน (แบบ ป.ป.ส. 8-603)
  
2/18/2015 12:09 PMSuphot Upala
10oncblaw8-604.pdfรายงานการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (แบบ ป.ป.ส. 8-604)
  
2/18/2015 12:04 PMSuphot Upala
doc1.pdfแบบรับแจ้งขาวบุคคลตามหมายจับ
  
2/16/2015 11:20 AMAkhom Deepan
FORM_ITC031v2014.docแบบลงทะเบียนผู้ขอใช้บริการภายนอก (ITC031) สำหรับ ส่งข้อมูล Drug Profile
  
12/1/2014 9:49 AMSuphot Upala
FORM_ITC031v2018-new.docแบบลงทะเบียนผู้ขอใช้บริการภายนอก (ITC031)-ใหม่
  
9/11/2018 1:16 PMWarakorn Jungjanlong
GeneralRequest_EN.pdfคำร้องทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)
  
1/4/2018 12:36 PMSuphot Upala
GeneralRequest_TH.pdfคำร้องทั่วไป (ภาษาไทย)
  
1/4/2018 12:36 PMSuphot Upala
LawTotalJustice_6-21.pdfแบบรับแจ้งความนำจับคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-21)
  
4/27/2016 3:28 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-22.pdfแบบขอรับเงินสินบนและมอบฉันทะรับเงินสินบนคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-22)
  
4/27/2016 3:28 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-23.pdfแบบขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-23)
  
4/11/2016 3:40 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-23b.pdfแบบขอรับเงินรางวัลเพิ่มพนักงานสอบสวน (แบบ ป.ป.ส. 6-23 ข)
  
4/27/2016 3:46 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-23c.pdfแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือเฉพาะตัว (แบบ ป.ป.ส. 6-23 ค)
  
4/27/2016 3:47 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-23k.pdfแบบขอรับเงินรางวัลเพิ่มพนักงานสอบสวน (แบบ ป.ป.ส. 6-23 ก)
  
4/27/2016 3:29 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-24.pdfแบบหนังสือรับรองของหัวหน้าพนักงานสอบสวน กรณีขอรับเงินสินบน ตามข้อ 18 (1)(2) (แบบ ป.ป.ส. 6-24)
  
4/27/2016 3:48 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-25.pdfหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง (แบบ ป.ป.ส. 6-25)
  
4/27/2016 3:49 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-26.pdfรายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง (แบบ ป.ป.ส. 6-26)
  
4/27/2016 3:29 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-27.pdfหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด (แบบ ป.ป.ส. 6-27)
  
4/27/2016 3:29 PMAkhom Deepan
LawTotalJustice_6-28-2.pdfหนังสือข้อตกลงในการแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลของชุดจับกุม (แบบ ป.ป.ส. 6-28)
  
4/27/2016 3:38 PMAkhom Deepan
oncblaw1.pdfแบบสอบถามความสมัครใจของบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยเพื่อไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ
  
1/28/2014 3:03 PMSystem Account
PowerOfAttorney_EN.pdfหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
  
1/4/2018 12:34 PMSuphot Upala
PowerOfAttorney_TH.pdfหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย)
  
1/4/2018 12:33 PMSuphot Upala
Request4ReturnOfProperty_EN.pdfคำร้องขอรับทรัพย์สินคืน (ภาษาอังกฤษ)
  
1/4/2018 12:32 PMSuphot Upala
Request4ReturnOfProperty_TH.pdfคำร้องขอรับทรัพย์สินคืน (ภาษาไทย)
  
1/4/2018 12:25 PMSuphot Upala