เนื้อหาโดยสังเขป
  
https://www.oncb.go.th/PublishingImages/Lists/ONCBNews1/AllItems/magoncb-aug61.jpg
วารสารสำนักงานป.ป.ส.ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
  
https://www.oncb.go.th/Image_Ebooks/วารสาร%20ปปส.%20ปี34%20ฉบับที่3.png
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 34 ฉบับที่3
  
https://www.oncb.go.th/PublishingImages/Lists/ONCBNews1/AllItems/oncb-Report60.jpg
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560
  
https://www.oncb.go.th/PublishingImages/Lists/ONCBNews1/AllItems/opimreport57-58.jpg
รายงานการสำรวจฝิ่นประจำ ปี 2557-2558
  
https://www.oncb.go.th/PublishingImages/Lists/ONCBNews1/AllItems/drug-asset59.jpg
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2559