SharePoint

kongtunmae

05_08_2019_kongtunmae_banner.jpg


สื่อเผยแพร่

งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562

"กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม"


ประเภทสื่อ รายการสื่อ
วีดิทัศน์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม

บทความ

ระดมความร่วมมือ

๑) เครือข่ายกองทุนแม่บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

คลิกที่นี่

๒) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่

๓) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่

สร้างเสริมปัญญา

๔) เครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปปส.ภาค 1

คลิกที่นี่

๕) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

คลิกที่นี่

๖) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง

คลิกที่นี่

๗) เครือข่ายทายาทชุมชนเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เยาวชนวัยใส พ้นภัยยาเสพติด

คลิกที่นี่

พัฒนาชีวิต

๘) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

คลิกที่นี่

๙) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกที่นี่

๑๐) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

คลิกที่นี่

๑๑) กลุ่มแม่ที่มีลูกติดยา กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่