SharePoint

Skip Navigation Linkscottage3

  
  
  
  
การศึกษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อมและหรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.pdf
  
6/21/2018 3:24 PMChalermpol Jiatrakul
ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4x100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่.pdf
  
6/21/2018 3:24 PMChalermpol Jiatrakul
ผลวิจัยทางสมองชี้พืชกระท่อมช่วยลดอาการลงแดงจากสารเสพติดในหนูทดลอง.pdf
  
4/19/2017 10:36 AMChalermpol Jiatrakul
อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf
  
8/20/2018 1:41 PMChalermpol Jiatrakul