​​​​​สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด


เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงาน  ป.ป.ส.  มีภารกิจหลักที่สำคัญ

  คือ   การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชเสพติด
  และ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเสพติดในประเทศไทย
  และการจัดทำระบบฐานข้อมูลการสำรวจตลอดจนข้อมูลสถานการณ์
  ยาเสพติดบริเวณชายแดน  และข้อมูลการปลูกพืชเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน


 


 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน


 

                ๑. สำรวจพื้นที่ปลูกพืชเสพติดฝิ่นในเขตภาคเหนือและพื้นที่ปลูกพืชเสพติดชนิดอื่นๆในประเทศไทย

                จัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชเสพติด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

               
 ๓. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและปรับปรุงวิธีการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลทางวิชาการ
ที่มีความก้าวหน้าเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ

                ๔. เป็นศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม​


วิวัฒนาการการสำรวจและควบคุมพืชเสพติดในประเทศไทย สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.