โครการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานยาเสพติดผ่านรายการวิทยุ.pdf
  
โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conference).pdf
  
โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนที่เป็นพื้นที่วิกฤตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2560.pdf
  
โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการศึกษากฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
  
โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินงานจ้างเหมาบริการดาเนินงานโครงการปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญระหว่างประเทศและในประเทศ.pdf
  
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ปี2561.pdf
  
โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ป.ป.ส.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปี2561.pdf
  
โครงการจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงปี61.pdf
  
โครงการจ้างผลิตเสื้อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1,200 ตัว.pdf
  
โครงการจ้างผลิตสปอตถวายพระพร พร้อมเผยแพร่.pdf
  
โครงการซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet)ขนาด44 นิ้ว.pdf
  
โครงการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านหนังสือพิมพ์.pdf
  
โครงการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายและเครื่องตัดต่อสัญญาณคอมปี2561.pdf
  
โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาของกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด พ.ศ. 2560.pdf
  
โครงการผลิตโฆษณาสั้นชุดทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด.pdf
  
โครงการผลิตโฆษณาสั้นทางวิทยุและโทรทัศน์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560.pdf
  
โครงการรณรงค์สร้างความรับรู้ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ผลิตเเละเผยแพร่สารคดีทางโทรทัศน์).pdf
  
บอร์ดป้าย.jpg
  
ราคากลางSoftwareLicense.pdf
  
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านรายการโทรทัศน์ปี2561.pdf
  
ราคากลางระบบสำรองข้อมูลปี61.pdf