ข่าว ป.ป.ส.
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
 
 22-6-61-sirinya305.jpg ภาพผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ​
25-6-61-vichai001.jpg วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
25-6-61-vichai042.jpg วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานส่งมอบยาเสพติดให้โทษของกลาง น้ำหนักรวม 6,322 กิโลกรัม เพื่อนำไปเผาทำลายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
22-6-61-sirinya312.jpg ​​วันที่ 22 มิถุนายน 2561 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 
20-6-61-sirinya01.jpg วันที่ 20 มิถุนายน 2561  เลขาธิการ ป.ป.ส. สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 20-6-61-gad01.jpg วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
 14-6-61-sirinya201.jpg วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ป.ป.ส. เชิญชวนประชาชนแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561
     
  ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและ ในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ 
 
กรอบแนวคิดและคำขวัญ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านย าเสพติดโลก"


 
 26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

 

คำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 9/2561 เรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561​
คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำ ปี 2561
คำกล่าวปฏิญาณตนโดยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำ ปี 2561

คำปราศรัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

โลโก้รณรงค์
​​logo-agd61.png 
ดาวน์โหลด ไฟล์ logo.png / ไฟล์ logo.ai
แนวทางการดำเนินงาน
      เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จึงกำหนดให้กลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการ หมู่บ้าน/ชุนชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) องค์กรศาสนา กลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัคร เครือข่ายสภาเกษตรกร สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิด และคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดังนี้ 
 
กิจกรรม วันเวลา สถานที่
กิจกรรมในส่วนกลาง
​1. ศอ.ปส. กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในห้วงเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้  
1.1 จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรม ตามความเหมาะสม   ตามความเหมาะสมณ ที่ตั้ง ตามความเหมาะสม
1.2 จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง  ตามความเหมาะสมณ ที่ตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน/องค์กรภาค ีตามความเหมาะสม
1.3 จัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหา ยาเสพติด การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางเชิงสร้างสรรค์ การสาธิตประกอบอาชีพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน การประกวด/การแข่งขัน/การแสดง หรืออื่นๆ โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม

ตามความเหมาะสมพิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม
2. จัดแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโ​ลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 
14-6-61-sirinya201.jpg14-6-61-sirinya204.jpg 14-6-61-sirinya203.jpg
 
 ณ ห้องประชุม ชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2561 
4. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด RUN AGAINST DRUGS 
image20180510215557.jpg

รายละเอียดกิจกรรมในงาน
กำหนดการวันที่ 24 มิถุนายน 2561

แผนที่เส้นทางวิ่ง 5 Km
แผนที่เส้นทางวิ่ง 10 Km
ที่จอดรถผู้ร่วมงาน
ซุ้มอาหาร
ศิลปินที่มาร่วมวิ่กิจกรรมวิ่ง

 

วันอาทิ​ตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 05.30 น 
ณ  สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
5.พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีฯ มีบุคคลและองค์กรเข้าโล่ฯ รวม 193 ราย​
6.พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ 48

  ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ออกอากาศเทปบันทึกภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านคำปราศรัยเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ) 
14-6-61-sirinya101.jpg 14-6-61-sirinya102.jpg 14-6-61-sirinya103.jpg

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561  
 กิจกรรมในส่วนภูมิภาค
 ศอ.ปส.จ. ร่วมกับ ภาคประชาชน หน่วยงานและองค์กรภาคีในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 1​
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 2
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 3
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 4
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 5
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 6
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 7
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 8
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 9
  
1. กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด  
1.1 จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม   
1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด   
1.3 จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง   
1.4 กิจกรรมอื่นๆ เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางเชิงสร้างสรรค์ การสาธิตประกอบอาชีพ การส่งเสริมผลิตภั​ณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน การประกวด/การแข่งขัน/การแสดง หรืออื่นๆ โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม  
2. มอบหมายสถานศึกษา/ สถานประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของสถานศึกษา/ สถานประกอบการ   
 3. กิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสาธารณะจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อร่วมแสดงพลังให้เกิดกระแสการต่อต้านยาเสพติด โดยขอให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร (โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ สวนจัตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)   ​
 4. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

  
การประชาสัมพันธ์
​1.เผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ และกิจกรรม ในพื้นที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาคี ในเดือนมิถุนายน ผ่านช่องทางสื่อ ต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ Social Media เป็นต้น
ig_post_antidrug61.jpg
 ดาวน์โหลด IG POST ไฟล์ zip 25 MB
​2.เผยแพร่โฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุ รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ความยาว 30 วินาที ดังนี้
สื่อโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และเคเบิ้ลทีวี/ เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. และเว็ปไซต์ อื่น ๆ/ Social Media เป็นต้น
 

ดาวน์โหลด สปอตวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 ความยาว 30 วินาที
ดาวน์โหลด สปอตวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 ความยาว 1 นาที
ดาวน์โหลด สปอตวิทยุวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 ความยาว 30 วินาที​
สื่อโฆษณาสั้นทางวิทยุ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์/ สถานีวิทยุชุมชน/ เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ส./ เครือข่ายสื่อมวลชนในภูมิภาค เป็นต้น

สื่อสนับสนุนกิจกรรม​​
​1. ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 4 รายการ คือ
​1.1) ชุดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติด ขนาด 15 x 20 นิ้ว (1 ชุด มี 7 แผ่น) 
posteragd61-2.jpg
ดาวน์โหลดชุด Poster ไฟล์ zip ขนาด 20.5 MB
​1.2) ชุดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ขนาด 15 x 20 นิ้ว (1 ชุด มี 10 แผ่น) 
infographic12_agd61.jpg
ดาวน์โหลดชุด InfoGraphic 12 ภาพ ไฟล์zip ขนาด 10 mb
​1.3) ป้ายไวนิลวันต่อต้านยาเสพติด ขนาด 1 x 3 เมตร
agd61-1.jpg
ดาวน์โหลด Banner ไฟล์ PDF ขนาด 310 MB​
ดาวน์โหลด Banner ไฟล์ EPS ขนาด 377 MB​
​1.4) Standee แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386 และเชิญชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา
Standy-แจ้งเบาะแส1386.jpg
ดาวน์โหลด Standy 2 แบบ ไฟล์ PDF ขนาด 41 MB
ดาวน์โหลด Standy 2 แบบ ไฟล์ EPS ขนาด 35.6 MB
​2.จัดทำต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ป้าย Cut-out ขนาด 2x4 เมตร) จำนวน 2 แบบ เพื่อให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. 50 เขต จัดทำป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามความเหมาะสม 
Billboard1_againstdrugs2018-2x4M.jpg
ดาวน์โหลด Billboard แบบที่ 1 ไฟล์ PDF ขนาด 316 MB
ดาวน์โหลด Billboard แบบที่ 1 ไฟล์ EPS ขนาด 408 MB
Billboard2_againstdrugs2018-2x4M.jpg
ดาวน์โหลด Billboard แบบที่ 2  ไฟล์ PDF ขนาด 50.6 MB​
ดาวน์โหลด Billboard แบบที่ 2  ไฟล์ EPS ขนาด  282 MB​
3.สําหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2561 สํานักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาบุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ ศิลปิน/ดารานักแสดง นักร้อง นักกีฬา เพื่อคัดเลือกให้เป็น “ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2561” (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน 6 คน ดังนี้
agd61-1.jpg
standee-antidrug61.jpg
ดาวน์โหลด Standy 5 แบบ ไฟล์ zip ขนาด 1.08 MB
​1) นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นักแสดงสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ​ช่อง 3
 

​2) นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 

​3) นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE
 

​4) นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
 

​5) นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นักร้องสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่​
 

​ ​
​​ ​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​ ​​​


โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ webmaster@oncb.go.th
ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ชื่อ/e-mail ของคุณ :


 


ข่าวล่าสุด
[Title1,1] >> [VisitedCounts1,1] : view
[Title1,2] >> [VisitedCounts1,2] : view
[Title1,3] >> [VisitedCounts1,3] : view
[Title1,4] >> [VisitedCounts1,4] : view
[Title1,5] >> [VisitedCounts1,5] : view