ข่าวผู้บริหาร
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่”

14-8-60-nru00.jpg

  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560” โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมกว่า 2,000 คน ร่วมรับเสด็จ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ร่วมกันจัดงานมหกรรมครั้งนี้ขึ้น
  โดยเวลา 14.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมประทานเงินพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2560 จำนวนทั้ง 1,024 แห่ง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด พร้อมประทานพระราชดำรัสแก่ประธานหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละภาค รวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ชุด “ดวงใจแห่งแผ่นดิน” ด้วย
  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันให้สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำเร็จไม่ได้อยู่ภาครัฐอย่างเดียว แต่ฝ่ายที่มีความสำคัญมาก คือ ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้พสกนิกรชาวไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน จนสามารถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีอย่างยั่งยืน”
  นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “เมื่อปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมี พระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยในปี 2547 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของ  สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีความตั้งมั่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาครบ 13 ปี โดยในปี 2560 นี้จะมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มอีกจำนวน 1,024 แห่ง รวมปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งสิ้นจำนวน 21,159 แห่ง”
  ในงานนอกจากพิธีประทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว ยังมีการบรรเลงและขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติประกอบวิดีทัศน์ โดยวงดุริยางค์ทหารบก ชุด “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่” การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ชุด “ดวงใจแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ฯ แสดงผลงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละภาคอีกด้วย
นอกจากนี้ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ในปี 2560 จำนวน 1,024 แห่ง จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานของ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศได้มีการนำดอกผลจากกองทุนมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง หากพบเบาะแส กรุณาโทรแจ้ง สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

14-8-60-nru01.jpg14-8-60-nru05.jpg 

14-8-60-nru07.jpg14-8-60-nru02.jpg 

14-8-60-nru03.jpg14-8-60-nru04.jpg 

14-8-60-nru06.jpg14-8-60-nru08.jpg 

14-8-60-nru09.jpg 14-8-60-nru00.jpgโปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ webmaster@oncb.go.th
ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ชื่อ/e-mail ของคุณ :


 


ข่าวล่าสุด