SharePoint

โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสาคัญตามหมายจับ ปี 2559-2561

​​
โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสาคัญตามหมายจับ ปี 2559-2561

               โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลนำจับ“ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสาคัญตามหมายจับ ปี 2559-2561” เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ จากสายด่วน 1386 (สปป.) หรือ ปปส.ภ.1-9/กทม. ได้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ โดยบันทึกข้อมูลที่ได้รับแจ้งข่าวโดยละเอียดตามแบบฟอร์ม “แบบรับแจ้งข่าวบุคคลตามหมายจับ” ให้ผู้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ รีบประสานงานดำเนินการสืบสวนจับกุมทันที เมื่อมีการจับกุมเป้าหมายบุคคลตามหมายจับได้แล้ว ให้ประสานงานกับ สปป. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อเตรียมการจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน และประสานงานกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเบิกจ่ายเงินรางวัลนาจับแก่ผู้ชี้ช่องให้เบาะแสหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมต่อไป 


WantedTH.jpg