SharePoint

againstdrugs2018

agd61-1.jpg 
          ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและ ในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน  ทั้งนี้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดำเนินการ 10 เรื่อง  คือ 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6. รู้กลไกบริหารราชการ 7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8. รู้เท่าทัน เทคโนโลยี 9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านย าเสพติดโลก"
 
 26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking 


โลโก้รณรงค์

logo-agd61.png
ดาวน์โหลด ไฟล์ logo.png / ไฟล์ logo.ai

แนวทางการดำเนินงาน
      เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จึงกำหนดให้กลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการ หมู่บ้าน/ชุนชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) องค์กรศาสนา กลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัคร เครือข่ายสภาเกษตรกร สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิด และคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดังนี้ 

กิจกรรม วันเวลา สถานที่
กิจกรรมในส่วนกลาง
1. ศอ.ปส. กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในห้วงเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้  
1.1 จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรม ตามความเหมาะสม   ตามความเหมาะสมณ ที่ตั้ง ตามความเหมาะสม
1.2 จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง  ตามความเหมาะสมณ ที่ตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน/องค์กรภาค ีตามความเหมาะสม
1.3 จัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหา ยาเสพติด การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางเชิงสร้างสรรค์ การสาธิตประกอบอาชีพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน การประกวด/การแข่งขัน/การแสดง หรืออื่นๆ โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม

ตามความเหมาะสมพิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม
2. จัดแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโ​ลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม ชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2561 
4. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ สวนจัตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
5.พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ทำเนียบรัฐบาล
6.พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ 48  ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ออกอากาศเทปบันทึกภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านคำปราศรัยเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561  
 กิจกรรมในส่วนภูมิภาค
 ศอ.ปส.จ. ร่วมกับ ภาคประชาชน หน่วยงานและองค์กรภาคีในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้  
1. กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด  
1.1 จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม   
1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด   
1.3 จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง   
1.4 กิจกรรมอื่นๆ เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางเชิงสร้างสรรค์ การสาธิตประกอบอาชีพ การส่งเสริมผลิตภั​ณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน การประกวด/การแข่งขัน/การแสดง หรืออื่นๆ โดยให้พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม  
2. มอบหมายสถานศึกษา/ สถานประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของสถานศึกษา/ สถานประกอบการ   
 3. กิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสาธารณะจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อร่วมแสดงพลังให้เกิดกระแสการต่อต้านยาเสพติด โดยขอให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร (โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ สวนจัตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)   
 4. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

  
การประชาสัมพันธ์
​1.เผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ และกิจกรรม ในพื้นที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาคี ในเดือนมิถุนายน ผ่านช่องทางสื่อ ต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ Social Media เป็นต้น
​2.เผยแพร่โฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุ รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ความยาว 30 วินาที ดังนี้
สื่อโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และเคเบิ้ลทีวี/ เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. และเว็ปไซต์ อื่น ๆ/ Social Media เป็นต้น
สื่อโฆษณาสั้นทางวิทยุ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์/ สถานีวิทยุชุมชน/ เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ส./ เครือข่ายสื่อมวลชนในภูมิภาค เป็นต้น

สื่อสนับสนุนกิจกรรม​​
​1. ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 4 รายการ คือ
​1.1) ชุดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติด ขนาด 15 x 20 นิ้ว (1 ชุด มี 7 แผ่น) 
​1.2) ชุดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ขนาด 15 x 20 นิ้ว (1 ชุด มี 12 แผ่น) 
​1.3) ป้ายไวนิลวันต่อต้านยาเสพติด ขนาด 1 x 3 เมตร
​1.4) Standee แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386 และเชิญชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา
​2.จัดทำต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 (ป้าย Cut-out) จำนวน 2 แบบ เพื่อให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. 50 เขต จัดทำป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามความเหมาะสม 
​3.สําหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปu 2561 สํานักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาบุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ ศิลปิน/ดารานักแสดง นักร้อง นักกีฬา เพื่อคัดเลือกให้เป็น “ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2561” (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน 6 คน ดังนี้
agd61-2.jpg
​1) นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นักแสดงสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
​2) นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดงสังกัด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
​3) นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดงสังกัดช่อง One 
​4) นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย
​5) นายพลพล พลกองเส็ง (พล) นักร้องสังกัดค่าย จีนี่ เรคคอร์ดส (เครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่)​
​ ​
​​