​​วิสัยทัศน์ 

              " เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด"

 

 พันธกิจ

  1.กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  2.บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
  3.อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ในพื้นที่รับผิดชอบ
  4.ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ