​​วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ส.

           

“เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด "
To be a leading agency in developing and steering the drug control strategies of Thailand and ASEAN in order to secure Thai Society from illicit drugs​

 

พันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ส.

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2. บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ