​ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

​1) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณด้านยาเสพติดในพื้นที่ 
2) ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติดให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ
3) ประสานและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
4) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
5) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
6) ประสานและสนับสนุนการตัดฟันทำลายพืช เสพติด ปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ปปส.ภ.5 ( Narcotics Control Office Region )
1. ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ( Strategy and Administration Division )
2. ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง  ( Intelligence  Analysis and Surveillance Division )
3. ส่วนประสานพื้นที่  ( Areas Coordination Division )
4. ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฏหมาย  ( Narcotics Law Enforcement Division)
5. ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ( Properties Examination and Fine Enforcement Division )