​ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงาน ปปส. ภาค 5  รับผิดชอบดูแลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณด้านยาเสพติตในพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนด

2) ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติต ให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ

3) ประสานและดำเนินการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ

4) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

5) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

6) ประสานและสนับสนุนการตัดฟันทำลายพืชเสพติด ปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ปปส.ภ.5 ( Narcotics Control Office Region 5 )
1. ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ยอ. ( Strategy and Administration Division )
2. ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน ตส. ( Properties Examination )
3. ส่วนประสานพื้นที่ ปพ. ( Areas Coordination Division )
4. ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง วฝ. ( Intelligence  Analysis and Surveillance Division )
5. ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฏหมาย บก. ( Narcotics Law Enforcement Division )
6. ส่วนกิจการโครงการพิเศษ กพ.
7. กลุ่มงานบังคับคดีและบริหารงานกองทุน คบ.