ประวัติความเป็นมา

         ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ปปส.ภาค 3            

               สำนักงาน ป.ป.ส. มีชื่อเต็มว่า "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง โดยมีสำนักงาน ปปส.ภาค จำนวน 9 แห่ง

               ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    โดยได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2522 ดังนี้ 

              สำนักงานเลขานุการกรม

              กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน

              กองบำบัดรักษา

              กองปราบปรามยาเสพติด

              กองป้องกันยาเสพติด

              กองวิชาการและวางแผน

              ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคเหนือ

              ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้

              ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

              ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังที่สำคัญอีกครั้งตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยยกระดับจากกอง/ศูนย์ขึ้นเป็นสำนัก  ส่งผลให้ศูนย์ประสานงานยาเสพติด ภาคเหนือ ปรับเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ 

              ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบ โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้ส่วนราชการต่างๆจัดรูปแบบการบริหารแนวใหม่ในรูปของกลุ่มภารกิจ (Clusrer) โดยให้สำนักงาน ป.ป.ส.ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม

              และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9 และจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ให้กำหนดให้มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร

              สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 มีชื่อย่อว่า  สำนักงาน ปปส.ภาค 3   มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ดังนี้

              พ.ศ. 2547 ปปส.ภาค3 ได้ใช้พื้นที่ จ.อุบลราชธานี เป็นที่ทำการ ( 6 เดือน) และได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเช่าบ้านในเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นที่ทำการ

              พ.ศ. 2549 ปปส.ภาค3 ย้ายที่ทำการไปเช่าอาคาร 3 ชั้น ถนน มิตรภาพ - หนองคาย ในเขต ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นที่ทำการ

              พ.ศ. 2552 ปปส.ภาค3 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนนราชสีมา - โชคชัย ในเขตหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวศาลา เมือง จ.นครราชสีมา บนเนื้อที่ 10 ไร่

                                วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

                                วันที่ 20 กันยายน 2552 วางศิลาฤกษ์

                                วันที่ 07 ตุลาคม 2553 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 

               พ.ศ. 2553  เปิดอาคารสำนักงาน ปปส.ภาค3 (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553)

 

รายนามผู้บริหาร

                               1. นายสุรศักดิ์  กล่ำอินทร์                                                              1  พฤษภาคม 2548  ถึง   4   กันยายน  2550

                               2. นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต                                                            5  กันยายน    2550  ถึง  15  มิถุนายน  2555

                               3. นายอุดร  ห่อทองคำ                                                                 21  กันยายน    2555  ถึง  ปัจจับัน