Video
  
  
  

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564
  

คลิปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างกระแสและ ปลุกพลังความร่วมมือเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้หมดจากประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ "สังคมไทยปลอดภัย จากยาเสพติด"
  

คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
  


 


https://www.youtube.com/watch?v=i5f1fjl7H6o&ab_channel=ONCB_Thai
  

 


1 - 5Next