SharePoint

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

​​​​

 

   
ชื่อ-นามสกุล:นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
ตำแหน่ง:ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
E-mail:vittawans@oncb.go.th

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

        

 

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2546
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2555
รองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส. (นักบริหาร ระดับต้น)
กันยายน 2550
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษภาคม 2548
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2547
ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคใต้ สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2545
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
กรกฎาคม 2543
ผู้อำนวยการ กองฝึกอบรม สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2542
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2542
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2541
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 กองวิชาการและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2541
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองวิชาการและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2540
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
กรกฎาคม 2538
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองวิชาการและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษภาคม 2535
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองวิชาการและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2534
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองวิชาการและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2532
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2528
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2526
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2526
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
  

ประวัติการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

ตุลาคม 2551
สัมมนา " Internationnal Narcotics Enforcement Management Seminar No .86" United States Department Of Justice Drug Enforcement Adminis สหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน 2548
บรรยายพิเศษ "การประชุมนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารระดับกลาง" สำนักงาน ก.พ.ร.
กุมภาพันธ์ 2548
อบรมหลักสูตร "นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47" สถาบันดำรงราชานุภาพ
ธันวาคม 2545
ประชุม "การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด" สพป. สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2545
ประชุม "ราชการสู่อนาคต" สำนักงาน ก.พ.
กันยายน 2545
อบรมหลักสูตร"เสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง" สำนักงาน ก.พ.
มิถุนายน 2545
สัมมนา "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : วิกฤตปัญหาที่ต้องแก้ไข" สถาบันกฎหมายอาญา
พฤษภาคม 2545
อบรมหลักสูตร "การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22" สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
มีนาคม 2545
สัมมนา "การประสานความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการเพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการ" สำนักงาน ก.พ.
ธันวาคม 2543
อบรมหลักสูตร "การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน" สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2543
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2542
สัมมนา"IOGT-NTO Sweden Congress" IOGT - Sweden
มกราคม 2542
อบรมหลักสูตร "Management Problem Solving and Decision Making Programme" Kepner - Tregoe
กรกฎาคม 2541
สัมมนา "การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในราชการไทย" สำนักงาน ก.พ.
มิถุนายน 2541
อบรมหลักสูตร "การบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 8" สำนักงาน ก.พ.
พฤศจิกายน 2540
อบรมหลักสูตร"การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง" สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2540
สัมมนา "ผู้บริหารระดับกลาง" สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2540
อบรมหลักสูตร "นักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกลาง รุ่นที่ 1 สำนักงาน " ป.ป.ส. สพบ.
มีนาคม 2540
อบรมหลักสูตร "ความรู้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 1-2540" สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2539
ดูงาน "โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
พฤศจิกายน 2539
ดูงาน "การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" TG-NCP
มิุถุนายน 2539
อบรมหลักสูตร"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2538
อบรมหลักสูตร "Transfer of Knowledge" AMI/GTZ เยอรมันนี
ตุลาคม 2538
อบรมหลักสูตร "Sub Regional Training Course on Needs Assesment and Policy Development" U of Saint Malaysia
มิุถุนายน 2538
สัมมนา "Fund Rasing" นิด้า
เมษายน 2538
อบรมหลักสูตร"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ระดับผู้บริหาร" สำนักงาน ป.ป.ส.
กุมภาพันธ์ 2538
อบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" นิด้า
กรกฎาคม 2537
สัมมนา "IOGT World Congress" IOGT-International
เมษายน 2537
สัมมนา "The 5th ASEAN NGO's Workshop" Colombo Pan
กรกฎาคม 2536
อบรมหลักสูตร"การงบประมาณระดับผู้บังคับบัญชา (ระดับ 6-7) " สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2535
สัมมนา "International Foundation of Non-Genvernment Organization" IFNGO
พฤศจิกายน 2535
สัมมนา "Information System Concepts and Planning" นิด้า
กรกฎาคม 2533
อบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายสาธารณะ" สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2532
สัมมนา "English Language Intensive Course for Overseas Students" U of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
พฤศจิกายน 2529
อบรมหลักสูตร "Project Management" U of Connecticutt
พฤษภาคม 2528
อบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์และประเมินโครงการ" นิด้า

 

​ 

ประวัติการรับเครื่องราชย์

ธันวาคม 2551
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
ธันวาคม 2550
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ธันวาคม 2547
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ธันวาคม 2543
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )
ธันวาคม 2539
ทวีติยาภรณ์์มงกุฎไทย ( ท.ม. )
ธันวาคม 2537
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช. )
ธันวาคม 2533
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม. )
ธันวาคม 2531
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช. )
​​​