ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) ติดตาม รวบรวมข่าวสารและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติดประจำวันและนำเสนอที่ประชุม ศปก.ป.ป.ส.
2) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลข่าวสาร สถานการณ์ด้านการปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษาในเชิงบวก เชิงลบ และผลกระทบ
3) รวบรวม ประมวลข้อมูลเชิงสถิติ
4) รายงานสถานการณ์ตามวงรอบ
5) ประสานงาน นโยบาย แผน และการปฏิบัติตามข้อสั่งการ กับผู้เกี่ยวข้องในด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา
6) ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม
7) ให้ข้อเสนอการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการข่าวสาร/IO
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย