สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กรอบทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการลดอุปสงค์ของประเทศ
2) อำนวยการ ประสาน สนับสนุน เร่งรัด กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และเป้าหมายการดำเนินงานตามมาตรการลดอุปสงค์ยาเสพติด
3) พัฒนาและอำนวยการพัฒนาระบบกลไก มาตรการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและการคืนคนดีสู่สังคม ผ่านคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4) ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
5) ให้บริการสื่อเผยแพร่และห้องยาเสพติดนิทรรศน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
6) จัดทำโครงการทดลอง โครงการพิเศษ และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการลดอุปสงค์ยาเสพติด
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็น 8 ส่วน คือ

1. ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) วิเคราะห์ และประมวลผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดของประเทศ
(2) อำนวยการร่วมการถ่ายทอด ทำความเข้าใจ ประสานการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และการดำเนินงานภายในกอง และ ปปส.ภาค/กทม.
(3) อำนวยการ ประสานการจัดทำแผนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ที่สำนักงานสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรการลดอุปสงค์ยาเสพติด
(4) อำนวยการ ประสานงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กรภายในกอง
(5) อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม การดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด
(6) บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ รวมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในกอง
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนประสานการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานผลักดันการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กรอบทิศทางการดำเนินงานด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบ รูปแบบ กลไกการติดตามดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
(2) อำนวยการและประสานเรื่องงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู รวมถึงการจัดหาแหล่งทุน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
(3) พัฒนาระบบและประสานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
(4) รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในเชิงคุณภาพ และจัดทำแนวทางข้อเสนอ เพื่อการพัฒนานโยบาย มาตรการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
(5) สร้าง พัฒนา ขยายเครือข่ายการดำเนินงานด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
(6) อำนวยการ ประสานงาน พัฒนาสื่อและแนวทางการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนประสานงานบำบัดรักษายาเสพติด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานผลักดันการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กรอบทิศทางการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบ รูปแบบ กลไกการบำบัดรักษายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติดในลักษณะโครงการทดลอง/นำร่องและจัดทำข้อเสนอในการพัฒนา ขยายผล
(3) จัดทำข้อเสนอ แนวทางในการพัฒนาระบบงานบำบัดรักษายาเสพติด
(4) จัดทำข้อเสนอ โครงสร้างการพัฒนากลไกการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
(5) สร้าง พัฒนา ขยายเครือข่ายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
(6) อำนวยการ ประสานงาน พัฒนาสื่อและแนวทางการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดรักษายาเสพติด
(7) ปฏิบัติงานด้านอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และการพัฒนาระบบงานด้านบำบัดรักษา
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล และการสำรวจเพื่อบ่งชี้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ
(3) อำนวยการ พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับผ่านคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานต่าง ๆ
(4) ระดมความร่วมมือ ประสาน สนับสนุนภาคีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา เยาวชน ฯลฯ เพื่อดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ
(5) ประสานความร่วมมือ ผลิต และเผยแพร่สื่อเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ
(6) ให้บริการสื่อเผยแพร่และห้องยาเสพติดนิทรรศน์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(7) พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ
(8) จัดทำข้อเสนอ ประเด็นทางวิชาการ วิจัย เพื่อส่งต่อให้มีการศึกษาวิจัยการทำงานทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(9) ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์มาตรการและทิศทางการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล และการสำรวจเพื่อบ่งชี้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการ
(3) อำนวยการ พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการ ผ่านคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานต่าง ๆ
(4) ระดมความร่วมมือ ประสาน สนับสนุนภาคีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา เยาวชน ฯลฯ เพื่อดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการ
(5) ประสานความร่วมมือ ผลิต และเผยแพร่สื่อเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการผ่านช่องทางต่าง ๆ
(6) พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการ
(7) จัดทำข้อเสนอ ประเด็นทางวิชาการ วิจัย เพื่อส่งต่อให้มีการศึกษาวิจัยการทำงานทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการ
(8) ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์มาตรการและทิศทางการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิและป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ และในสถานประกอบกิจการ
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่วนป้องกันยาเสพติดในชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล และการสำรวจเพื่อบ่งชี้ปัญหายาเสพติดในประชาชน/ชุมชน
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประชาชน/ชุมชน
(3) ประสาน ผลักดันการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กรอบทิศทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไก และกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในประชาชน/ชุมชนทั้งในภาพรวมและระดับพื้นที่
(4) ระดมความร่วมมือ อำนวยการ ประสาน สนับสนุน รวมถึงบริหารจัดการแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในประชาชน/ชุมชน ตลอดจนดำเนินการสร้างปัจจัยเชิงบวกที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว องค์กรชุมชน การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการจัดระเบียบสังคม
(5) อำนวยการ สนับสนุนงบประมาณองค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชนที่รับผิดชอบการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในประชาชน/ชุมชน ภายใต้ระเบียบสำนักงาน หลักเกณฑ์ทางวิชาการ ข้อมูลสภาพปัญหา และศักยภาพของพื้นที่ตามกลไกของแผนระดับพื้นที่
(6) พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในประชาชน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีทุกภาคส่วน
(7) จัดทำข้อเสนอ ประเด็นทางวิชาการ วิจัย เพื่อส่งต่อให้มีการศึกษาวิจัยการทำงานทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในประชาชน/ชุมชน
(8) ดำเนินการด้านรณรงค์เพื่อลดอุปสงค์ยาเสพติด และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
(9) ประสานความร่วมมือ ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประชาชน/ชุมชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ
(10) ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการและทิศทางการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในประชาชน/ชุมชน
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ส่วนพัฒนาทางเลือก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) บริหารจัดการงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการป้องกันยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(2) กำกับ ติดตาม ประสาน สนับสนุน และเสริมสร้างประสิทธิภาพ การดำเนินงานการพัฒนาทางเลือกเพื่อการป้องกันยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
(3) กำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทาง มาตรการ กลไก โครงการ และแผนงานในการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกเพื่อการป้องกันยาเสพติด
(4) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการดำเนินงานในการพัฒนาทางเลือกเพื่อการป้องกันยาเสพติด
(5) ประเมินผลและสรุปบทเรียน จากการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกเพื่อการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
(6) ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาทางเลือกเพื่อการป้องกันยาเสพติด
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ส่วนพัฒนาสารสนเทศด้านลดอุปสงค์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานความร่วมมือ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด
(2) รวบรวม นำเข้า ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศด้านลดอุปสงค์เพื่อส่งต่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ กลยุทธ์การดำเนินงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด การเฝ้าระวังบ่งชี้ปัญหาด้านลดอุปสงค์ และสนับสนุนข้อมูลตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารผลงานวิชาการ ระบบข้อมูล และสื่อสังคมออนไลน์
(4) ประสานงานการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารวิชาการความรู้ด้านลดอุปสงค์กับหน่วยงานภาคีและหน่วยงานภายในสำนักงาน รวมถึงการจัดทำข้อมูลด้านลดอุปสงค์เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ
(5) อำนวยการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภาคี และหน่วยงานภายในสำนักงาน
(6) จัดทำข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาในประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
(7) อำนวยการในการศึกษาวิจัยวิชาการและการประเมินผลด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด
(8) ศึกษา รวบรวม เผยแพร่ ผลงานวิชาการ วิจัย และองค์ความรู้ด้านลดอุปสงค์
(9) ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการดำเนินงานโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย