สำนักยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษานโยบาย มาตรการ และโครงสร้างการบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งผลการดำเนินงาน และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3) พัฒนางานวิจัย วิชาการด้านยาเสพติดของประเทศ รวมทั้งบริหารศูนย์เครือข่ายและวิชาการด้านยาเสพติดของสำนักงาน
4) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
5) จัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
6) กำหนดกรอบการจัดสรร วิเคราะห์คำขอ และบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
7) อำนวยการ ประสาน และกำกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในระดับประเทศ
8) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
9) วางระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด และระบบข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศ
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 ส่วน คือ
1 ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกอง
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอำนวยการและสนับสนุนช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูง/ผู้บังคับบัญชาในการอำนวยการนโยบายยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตลอดจนข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง
(4) สนับสนุนการดำเนินงานของสำนัก สำนักงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(5) อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานภายในกองให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ นโยบาย และข้อสั่งการของผู้บริหาร
(6) ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำตัวชี้วัดของการดำเนินงานเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกอง
(7) จัดหาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ รางวัล สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพันธกิจของสำนักงาน
(2) พัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผลให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ประเมินผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
(4) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลด้านยาเสพติดจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(5) วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาวิจัย และผลการประเมินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(6) ศึกษา รวบรวมผลงานวิจัยและวิชาการด้านยาเสพติด ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลด้านยาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7) จัดทำ อำนวยการ บริหารจัดการ และพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
(8) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการตอบหรือชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประมาณการวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งบูรณาการแผนคำขอตั้งงบประมาณในภาพรวมของประเทศตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและสำนักงบประมาณ
(2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงานและงบประมาณด้านยาเสพติดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
(3) กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลและสำนักงบประมาณ
(4) จัดทำแผนแม่บท แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และในส่วนของสำนักงาน
(5) บูรณาการแผนงานและงบประมาณทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับภาค ระดับพื้นที่ และภายในสำนักงาน
(6) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของวุฒิสภา รวมทั้งพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมติ/ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
(7) วิเคราะห์แนวทางในการแสวงหาแหล่งงบประมาณอื่น ๆ มาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(8) บริหารแผนงาน/โครงการพิเศษ/โครงการเฉพาะกิจให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่วนเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) อำนวยการ ประสาน เพื่อจัดทำกรอบทิศทางแผนพัฒนางานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด สนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติดให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและแผนพัฒนาวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติดของประเทศ
(2) ศึกษา รวบรวมผลงานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด พร้อมทั้งบริหารจัดการฐานข้อมูลวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด
(3) สนับสนุนการดำเนินงานวิชาการและวิจัยยาเสพติดของประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะเครือข่าย
(4) อำนวยการ และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลยาเสพติดและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของประเทศ
(5) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของประเทศรายไตรมาส
(6) วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมประเทศในปัจจุบัน ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในอนาคต และประมาณการขนาดของปัญหายาเสพติดเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(7) วิเคราะห์ รายงานและแจ้งเตือนผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งพื้นที่ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและตัวยาเสพติดในรูปของสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมระดับประเทศ
(8) อำนวยการ และบริหารจัดการระบบข้อมูลยาเสพติดเพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน
(9) อำนวยการ และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่วนพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) พัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและครบวงจรทั้งการก่อรูปนโยบาย การเตรียมและเสนอร่าง การอนุมัตินโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย
(2) ประมวล ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
(3) ติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเพื่อค้นหาประเด็นปัญหา กำหนดประเด็นปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก และพัฒนาไปสู่กระบวนการเตรียมนโยบาย เสนอร่างนโยบาย และกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
(4) ประมวล ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
(5) ติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเพื่อค้นหาประเด็นปัญหา กำหนดประเด็นปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก และพัฒนาไปสู่กระบวนการเตรียมนโยบาย เสนอร่างนโยบาย และกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
(6) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จัดโครงสร้างองค์กร และกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(7) วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับบริบททางสังคม
(8) จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ
(9) ดำเนินการ ประสาน และผลักดันให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(10) สร้างเอกภาพในวงจรนโยบายทั้งในด้านการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่วนอำนวยการคณะกรรมการระดับนโยบาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งกำหนด
(2) บริหารจัดการกลไกการประชุมเชิงนโยบายของ คณะกรรมการ ป.ป.ส. คณะกรรมการ ศอ.ปส. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้บริหารระดับสูงให้ประสานสอดคล้องกัน และบังเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
(3) จัดประชุม ป.ป.ส. ศอ.ปส. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ได้นโยบายและข้อสั่งการสำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ หรือนำเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายต่อไป
(4) ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ส. คณะกรรมการ ศอ.ปส. คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(5) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบ และรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(6) ดำเนินการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่าง จัดทำคำตอบกระทู้ถามและญัตติของสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(7) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการ ป.ป.ส. คณะกรรมการ ศพส. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
(8) ปฏิบัติงานอันเป็นการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย