สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดและตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้งมอบหมาย
2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้ง
3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทรัพย์สินในคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนที่ต้องใช้การวิเคราะห์ทรัพย์สิน โดยเน้นงานคุณภาพให้สอดคล้องกับคดีที่มีลักษณะเครือข่ายรายสำคัญ
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ควบคุม และกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด
6) ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 8 ส่วน คือ
1 ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห์เชิงนโยบาย เพื่อนำมาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางและกลยุทธ์ในการบังคับใช้มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(2) อำนวยการงานด้านธุรการของกอง เช่น งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานการเงินทั่วไป เป็นต้น
(3) อำนวยการและจัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการริบทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและคำขอตั้งงบประมาณ งานแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
(4) ประสานส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิเคราะห์ คำพิพากษา ควบคู่กับกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ติดตาม ประมวลผล รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และบังคับโทษปรับ
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ส่วนกลั่นกรองและประสานการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสานงานกับผู้สืบสวนจับกุม พนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคดี พฤติการณ์ของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินที่มีเหตุสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(2) พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือ เลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(3) ประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินประเภทเงินฝาก
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งระบบ
(5) ประสานกรมสรรพากรในการตรวจสอบข้อมูลและขอเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
(6) รายงานผลการดำเนินการและการบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินทั้งระบบ
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา และบุคคลที่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
(2) ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน
(3) ดำเนินการวิเคราะห์ทรัพย์สิน (Conceal Income Analysis) ในคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ที่รับผิดชอบโดยกอง และสนับสนุนการตรวจสอบทรัพย์สินในคดีที่รับผิดชอบโดยสำนักงาน ปปส.กทม./ภาค ในคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเกี่ยวพันกันหลายพื้นที่
(4) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการยึดอายัดทรัพย์สิน
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ส่วนบริหารงานกองทุน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ตรวจสอบ ติดตามผลคดี
(2) ติดตามและจัดการทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(3) กำหนดและพัฒนาระบบบัญชีของกองทุน และระบบข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน เช่น การขายทอดตลาด การสนับสนุน การใช้ประโยชน์การจัดหาผลประโยชน์ เป็นต้น
(4) การรับ-จ่ายเงินของกองทุน จัดทำบัญชีงบการเงิน รายงานงบการเงินต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบรับรองเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(5) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งการขอรับเงินสินบน เงินรางวัล เงินช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน
(6) บริหารงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และดำเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ
(7) กำหนดยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แผนการบริหารงานกองทุน ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ/การดำเนินงานของกองทุน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ สรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้องการดำเนินการตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพื่อเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับให้สอดคล้องเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
(8) บริหารจัดการบุคลากรของกองทุน
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5 ส่วนบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทั้งระบบ
(2) พัฒนาระบบข้อมูลและกระบวนการจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา เช่น การขายทอดตลาด การเสนอสั่งนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ เป็นต้น
(3) ดำเนินการติดตาม รับมอบเก็บรักษาทรัพย์สิน และเสนอความเห็นในการจัดการทรัพย์สินต่อเลขาธิการ ป.ป.ส.
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอ กรณีมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนในการดำเนินการจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัด
(5) ประสาน กำกับ ติดตามและประเมินผล และรายงานการจัดการทรัพย์สินต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
(6) จัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินกำหนด
(7) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายอื่น
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6 ส่วนบังคับโทษปรับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน สืบสวนสอบสวน รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยในคดียาเสพติดที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับ เพื่อบังคับโทษปรับในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(2) ดำเนินการขอออกหมายบังคับคดีในคดีที่ศาลสั่งปรับ รวมถึงตรวจสอบกลั่นกรองหมายบังคับคดีที่อัยการทุกพื้นที่แจ้งเข้ามา
(3) ดำเนินการประสานกรมบังคับคดีเพื่อดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินของจำเลยตามหมายบังคับคดีร่วมกับเจ้าพนักงานบังคับคดี
(4) จัดทำข้อเสนอทางกลยุทธ์ กำหนดหลักเกณฑ์ วางระบบงาน และการอำนวยการบังคับโทษปรับภายในสำนักงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบงานข้อมูลคดีโทษปรับ การสืบสวนสอบสวน การประสานงาน เพื่อให้การดำเนินการบังคับโทษปรับเกิดประสิทธิภาพ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
(2) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณา
(3) ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
(4) กำกับ ติดตาม รายงานดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งระบบข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ดำเนินการแจ้งสิทธิให้เจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา 28
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8 ส่วนวินิจฉัยและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา
(2) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
(3) จัดทำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
(4) ประสานงานกับพนักงานอัยการในการดำเนินการตามกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดหรือกรณีมีประเด็นปัญหาในการดำเนินการ
(5) รับเรื่องและชี้แจงเรื่องร้องเรียน
(6) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ มติ คำวินิจฉัย คำพิพากษา จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานตรวจสอบทรัพย์สิน
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย