SharePoint

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

 

structer1.png
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 

 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (มาตรา 5)

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กรรมการ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กรรมการ
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) กรรมการ
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) กรรมการ
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) กรรมการ
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) กรรมการ
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล) กรรมการ
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กรรมการ
10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายปิยะสกล สกลสัตยาทร) กรรมการ
11. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) กรรมการ
13. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) กรรมการ
14. ผู้บัญชาการทหารบก (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท) กรรมการ
15. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา) กรรมการ
16. อธิบดีกรมศุลกากร (นายกุลิศ สมบัติศิริ) กรรมการ
17. อธิบดีกรมสรรพากร (นายประสงค์ พูนธเนศ) กรรมการ
18. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล) กรรมการ
19. อัยการสูงสุด (ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภันฑ์บริภาร) กรรมการ
20. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
21. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ กรรมการ
22. นางสาวรัชนีกร สรสิริ กรรมการ
23. เลขาธิการ ป.ป.ส. (นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย) กรรมการและเลขานุการ

 

 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวนไม่เกิน สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 

** ลำดับที่ 1 - 2 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

** ลำดับที่ 20 – 21 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

** ลำดับที่ 22 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และครบวาระ การดำรงตำแหน่งพร้อมกับกรรมการลำดับที่ 20 และ 21

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (มาตรา 13)


1. กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลไกในการสกัดกั้น ป้องกันและปราบปราม บำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด รวมทั้งประสานงานการข่าวเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ
3. ควบคุม เร่งรัด และประสานงาน เพื่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ปราบปราม การฟ้องคดี และการบังคับโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
4. กำหนดสถานะของพื้นที่หรือกลุ่มพื้นที่ในแต่ละปี หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับกำหนดให้มีกลไก โครงสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหา และให้ส่วนราชการให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ
5. วางโครงการและดำเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
6. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรืองาน แผนงาน หรือโครงการของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
7. ประสานงานและกำกับเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
8. พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
9. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและกำหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆเป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว
10. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบหรือโยกย้ายหรือลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
11. พิจารณาและดำเนินการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งกำกับและติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
12. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ