SharePoint

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

​​

structer1.png
ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔


องค์ประกอบของคณะกรรมการ (มาตรา ๔)

๑.   นายกรัฐมนตรี  (มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐนตรี)
ประธานกรรมการ
๒.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
๓.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๔.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
๕.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรรมการ
๖.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๗.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๘.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๙.   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
๑๐. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
๑๑. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
๑๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๑๓. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
๑๔. ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
๑๕. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ
๑๘. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๒๐. อัยการสูงสุด
กรรมการ
๒๑. ผู้บัญชาการทหารบก
กรรมการ
๒๒. ผู้บัญชาการทหารเรือ
กรรมการ
๒๓. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ
๒๔. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
๒๕. อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ
๒๖. อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ
​๒๗. อธิบดีกรมศุลกากร
​กรรมการ
​๒๘. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
​กรรมการ
​๒๙. เลขาธิการ อย.
​กรรมการ
​๓๐. ปลัดกรุงเทพมหานคร
​กรรมการ
​๓๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
​กรรมการ
​๓๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
​กรรมการ
​๓๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
​กรรมการ
​๓๔. เลขาธิการ ป.ป.ส.
กรรมการและเลขานุการ
​๓๕. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
ผู้ช่วยเลขานุการ
​๓๖. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. 
ผู้ช่วยเลขานุการ        หมายเหตุ

        

           ลำดับที่ ๑ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

               ลำดับที่ ๓๑ - ๓๓ ตามคำสั่ง...

           ลำดับที่ ๓๕ - ๓๖ ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


 

       หน้าที่และอำนาจ (มาตรา ๕)

     ๑. เสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓ รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

       ๒. ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

         ๓. ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

         ๔.ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดและการเพิกถอน หรือ 

เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง

         ๕. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองเพาะปลูก ผลิตและทดสอบ หรือเสพ หรือครอบครองยาเสพติดตามมาตรา ๕๕

         ๖. กำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและกำหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบ

ธุรกิจใด ๆ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าวตามมาตรา ๕๖

         ๗. วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินการของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรา ๘๙

         ๘. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรืองาน แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจใน

การปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายนี้ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

     ๙. ควบคุม เร่งรัด และประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการสืบสวน สอบสวน ปราบปราม และการบังคับโทษตามประมวลกฎหมายนี้

        ๑๐. กำหนดสถานะของพื้นที่หรือกลุ่มพื้นที่ในแต่ละปี หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พร้อมกับกำหนดให้มีกลไก โครงสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ

       ๑๑. กำกับและติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

       ๑๒. วางโครงการและดำเนินการ ตลอดจนสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

       ๑๓. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

       ๑๔. ประสานงานและกำกับเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

       ๑๕. พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้

       ๑๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส.

structure-nccd-2565.jpg