SharePoint

pongsapat pongcharoen

 

   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวรัชนีกร สรสิริ
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
วันเดือนปี เกิด: 22 พฤษภาคม 2498
>E-mail: rachanikorns@oncb.go.th
นางสาวรัชนีกร สรสิริ
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ผูู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการปฏิบัติงาน

ธันวาคม 2552นักบริหาร ระดับต้น สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2551ผู้อำนวยการ ระดับสูง สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2548เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2548เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษจิกายน 2545เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2543เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2542เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2541เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2540เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2537เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองวิชาการและต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.
สิงหาคม 2534เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองวิชาการและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2532เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 5 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2528เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2526เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

ประวัติการอบรม

ตุลาคม 2551สัมมนา "การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค รุ่นที่ 1" สำนักงาน ป.ป.ส.
กรกฎาคม 2551อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม" สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มกราคม 2551อบรมหลักสูตร "การก่อการร้าย สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปราม
พฤศจิกายน 2549การก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร" โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
มีนาคม 2549อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 52" สำนักงาน ก.พ.
มีนาคม 2549ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ของสำนักงาน ป.ป.ส. และจัดวางแนวทางการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ส.
สิงหาคม 2548บรรยายพิเศษ "การประชุมนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารระดับกลาง" สำนักงาน ก.พ.ร.
กรกฎาคม 2548ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรความรู้ : รูปแบบการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีนาคม 2548อบรมหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4" สถาบันพระปกเกล้า
พฤษภาคม 2547สัมมนา "การสัมมนากลุ่มอำนวยการ" สำนักงาน ป.ป.ส.
กุมภาพันธ์ 2547สัมมนา "การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค รุ่นที่ 1" สำนักงาน ป.ป.ส.
กันยายน 2545อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 7" สำนักงานศาลยุติธรรม
สิงหาคม 2543อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗" สำนักงาน ก.พ.
พฤศจิกายน 2540สัมมนา "ผู้บริหารระดับกลาง" สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2540อบรมหลักสูตร "นักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกลาง รุ่นที่ 1" สำนักงาน ป.ป.ส.
มีนาคม 2538สัมมนา "งานพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาสังคมไทยในทศวรรษหน้า"
มกราคม 2529อบรมหลักสูตร "Strategic Intelleger Analysis" RCMP ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2528อบรมหลักสูตร "Intelleger Analysis" สำนักงาน ป.ป.ส. / DEA
กุมภาพันธ์ 2526อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน" สำนักงาน ป.ป.ส.

ประวัติการรับเครื่องราชย์

ธันวาคม 2551เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
ธันวาคม 2548ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ธันวาคม 2545ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ธันวาคม 2542ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )
ธันวาคม 2539ทวีติยาภรณ์์มงกุฎไทย ( ท.ม. )
ธันวาคม 2537ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช. )
ธันวาคม 2533ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช. )
ธันวาคม 2531จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช. )