SharePoint

narumolc

​​

 

   
ชื่อ-นามสกุล: นางนฤมล ช่วงรังษี
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: narumolc@oncb.go.th
นางนฤมล ช่วงรังษี
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521        รัฐศาสตรบัณฑิต : (ไม่ระบุสาขาวิชาเอก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2527รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : (ไม่ระบุสาขาวิชาเอก)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการปฏิบัติงาน

ธันวาคม 2558รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักยุทธศาสตร์
ธันวาคม 2556ผู้อำนวยการสูง สำนักยุทธศาสตร์
มิถุนายน 2553ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.
ธันวาคม 2551ผู้อำนวยการ - สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ส.
มกราคม 2550เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2548เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนวางระบบและพัฒนาข้อมูล สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤศจิกายน 2545เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนวางระบบและพัฒนาข้อมูล สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
มิถุนายน 2542เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติด สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
พฤษภาคม 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิจัย กองวิชาการและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
เมษายน 2540เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานประสานงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
เมษายน 2540เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายป้องกันการติดยาเสพติด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคกลาง สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2532

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน งาน 21 ฝ่าย 2 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

สิงหาคม 2532เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน งาน 21 ฝ่าย 2 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ตุลาคม 2529เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน งานสืบสวน 1 ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 1 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
กรกฎาคม 2526เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน งานสืบสวน 1 ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 1 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
กุมภาพันธ์ 2524เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน งานสืบสวน 1 ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 1 กองปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

 

ประวัติการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

ปี 2557 รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต (Work Life Balance)
ปี 2555 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปี 2555โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต
ปี 2552 นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 66
ปี 2548เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
ปี 2548การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรความรู้ : รูปแบบการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2544The Bilateral Seminar on Drug Control
ปี 2543การให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ปี 2543การพัฒนาระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1
ปี 2540ผู้บริหารระดับกลาง
ปี 2540นักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกลาง รุ่นที่ 1
ปี 2534การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 3
  

​ 

ประวัติการรับเครื่องราชย์

ปี 2553ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ปี 2550ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ปี 2549เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ปี 2545 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ปี 2540ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ปี 2534 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ปี 2531 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ปี 2529จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
​​