SharePoint

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

Untitled Document headjob4.png

      
          จากคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในสำนักงาน ป.ป.ส. ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 78/2559  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
    เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) 
2. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 304/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
    เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงาน ป.ป.ส.
3. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 18/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 
    เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศปก.ป.ป.ส.)
4. ปรับปรุงบทบาทภารกิจและการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงาน ป.ป.ส. ดังนี้ ​

structuer-oncb1.jpg กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร สำนักการต่างประเทศ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักปราบปรามยาเสพติด สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กองกฏหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานเลขานุการกรม สำนักยุทธศาสตร์ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  ​