SharePoint

iogtt

   

 IOGT International 68th World Congress 2014

 

iogtt_700x475.png 

 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ
                     องค์กร IOGT หรือ International Organization of Good Templars มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดน เป็นองค์กร NGO ระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายทั่วโลก และมีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องของการต่อต้านการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่น ๆ และการมีวิถีชีวิตที่ดีปราศจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ในส่วนของประเทศไทยมีองค์กรเครือข่ายในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า IOGTT หรือ International Organization of Good Templars - Thailand และมีชื่อภาษาไทยว่าสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ปัจจุบันทางสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้กับสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ IOGT ได้เคยให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ในการดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
                    องค์กร IOGT ได้กล่าวยกย่องประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทนำทั่วโลกในเรื่องของการดำเนินงานเชิงรุกต่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะในการดำเนินนโยบายต่อต้านสุราและบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม IOGT ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานจากภาคชุมชนในเรื่องเด็กและเยาวชน
                   การประชุม IOGT International 68th World Congress 2014ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นความร่วมมือระหว่างของสำนักงาน ป.ป.ส. องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมไทย เครือข่ายงดเหล้า และองค์กร IOGT-NTO ประเทศสวีเดน โดยเป็นการประชุมใหญ่ขององค์กร IOGT International ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นทุก 4 ปี ครั้งสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ณ เมือง Fredikstad ประเทศนอรเวย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสมาชิกได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอการดำเนินงานของตน ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการประชุม ยังมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยในลักษณะคู่ขนานในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ อาทิเช่น ยาเสพติด  สิทธิเด็ก  การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ (United

Nations General Assembly Special Sessions - UNGASS 2016) ฯลฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในสาขานั้นๆ และผู้สนใจอีกด้วย
                      การประชุมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Alcohol in All Policies” และถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย นับตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2391 (ปี ค.ศ. 1851) ด้วย IOGT International เล็งเห็นถึงการขยายตัวของสมาชิกองค์กรในภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยองค์กรและบุคคลที่มีพันธะสัญญาร่วมกันในการทำงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Internationalumbrella)ร่วมกัน โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การประชุมของสมาชิกองค์กร ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ทและกิจกรรมเยาวชน ณ ค่ายพระราม 6 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 300 คนทั้งนี้ องค์กร IOGT International ถือเป็นองค์กรภาคประชาสังคมด้านแอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่นๆ ที่ใหญ่ที่สุด และมีอิทธิพลมากที่สุด ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกมากกว่า 140 องค์กรจาก 60 ประเทศทั่วโลก ส่วนสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (International Organization of Good Templars
Thailand – IOGTT) นั้น เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาสังคมให้ปลอดจากการใช้สุรา สิ่งมึนเมา รวมถึงสารเสพติดต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของประเทศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งมีสุขอนามัยที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยสอดรับกับนโยบายขององค์กร IOGT International และนโยบายของรัฐบาลไทย

 

กำหนดการงาน "IOGT International 68th World Congress 2014" วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Tentative Programme "IOGT International 68th World Congress 2014" 26 October – 1 November 2014
The Regent Cha-am Beach Resort, Thailand

กำหนดการสำหรับการจัดกิจกรรมเยาวชน  วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

--------------------------------------------------------------------------

 

21 ตุลาคม 2557 แถลงข่าว ป.ป.ส. ร่วม องค์กร IOGT ประเทศสวีเดนแถลงข่าวประชุม IOGT International 68th World Congress 2014 พัฒนาสังคมให้ปลอดจากการใช้สุรา สิ่งมึนเมา และสารเสพติด

21-10-57-iogtt-012.JPG 

28 ตุลาคม 2557 พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส. และนายกสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม IOGT International 68th World Congress 2014

28-10-57-wit3.jpg 

28 ตุลาคม 2557 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม IOGT International 68th World Congress 2014 ครั้งแรกในเอเชียชูสังคมปลอดสุรา สิ่งมึนเมา และสารเสพติด

28-10-57-iogtt-06.jpg