SharePoint

ประวัติความเป็นมา

p1-oncb43
 

ประวัติย่อ การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.

การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2501 รัฐบาลขณะนั้นได้ประกาศให้ยกเลิกการเสพฝิ่น แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไป กลับปรากฏว่ามียาเสพติดชนิดใหม่ ที่รุนแรงกว่าฝิ่น คือเฮโรอีนระบาดอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ก.ป.ส.) ขึ้นในปี 2504 ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน

 

การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2519 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 และมาตรา 11 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า"สำนักงาน ป.ป.ส." มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงาน ธุรการอื่น ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งส่วนราชการ ณ ขณะนั้นเป็น 7 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและวางแผน กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน กองประสานงานและตรวจสอบ

 

การเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2520 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับงบประมาณ ในปี 2520 จำนวน 8,173,124 บาท และได้รับอนุมัติอัตรากำลังจาก ก.พ.รวมทั้งสิ้น 334 อัตรา เมื่อปี 2519 สำนักงานฯใช้ตึก บัญชาการและตึกไทยคู่ฟ้า(บางส่วน)ในทำเนียบรัฐบาลเป็นที่ทำงานอยู่ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นได้ใช้ศาลาสันติธรรมจนถึงตุลาคม 2527

 

เมื่อปี 2528 ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลตำรวจตรีเภา สารสิน (ยศขณะนั้น)เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดสร้างอาคารสำนักงานฯขึ้น เพื่อเป็นที่ทำการถาวร จนกระทั่งรัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความจำเป็น จึงได้อนุมัติให้จัดสร้างอาคาร 6 ชั้น ในที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึ่งอยู่ติดกับซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา จึงเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ส. จนถึงปัจจุบันนี้

 

การบริหารงาน สำนักงาน ป.ป.ส.

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งนายประมุข สวัสดิมงคล เป็นเลขาธิการ ป.ป.ส.คนแรก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส.

 

1. นายประมุข  สวัสดิมงคล

2. พล.ต.ต. เภา  สารสิน

3. พล.ต.ต. ชวลิต  ยอดมณี

4. นายปรีชา  จำปารัตน์

5. นายพยนต์  พันธ์ศรี

6. นายสรสิทธิ์  แสงประเสริฐ

7. นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ

8. พล.ต.อ. ชิดชัย   วรรณสถิตย์

9. พล.ต.ท. กฤษณะ  ผลอนันต์

10. นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ

11. พล.ต.อ. กฤษณะ  ผลอนันต์

12. นางสุรีย์ประภา  ตรัยเวช

13. พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว

14. พล.ต.อ. พงศพัศ  พงษ์เจริญ

15. นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต

16. นายณรงค์  รัตนานุกูล

17. นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย

18. นายนิยม  เติมศรีสุข

19. นายวิชัย  ไชยมงคล

 

2519  ถึง  2521

2521  ถึง  2525

2526  ถึง  2538

2538  ถึง  2540

2540  ถึง  2542

2542  ถึง  2543

2543  ถึง  2546

2546  ถึง  2547

2547  ถึง  2549

2549  ถึง  2551

2551  ถึง  2553

2553  ถึง  2554

2554  ถึง  2555

2555  ถึง  2557

2557  ถึง  2558

2558  ถึง  2559

2559  ถึง  2561

2561  ถึง  2563

2563  ถึง  ปัจจุบัน

ระยะเวลา

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส.

ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​