SharePoint

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

คู่มือ / แนวปฏิบัติ

  
  
  
แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายเงินเงิน.pdfแผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายเงิน34 KB
การขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด.pdfการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด114 KB
app_wanla.apkระบบอนุมัติวันลาสำหรับผู้บริหาร สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)1492 KB
EnergizEstablishmentGovernment_Edit3.pdfรวมพลังสถานประกอบการ ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด13482 KB
brochures_volunteer_workers.pdfแผ่นพับอาสาสมัครแรงงานร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย ยาเสพติด4025 KB
handbook_drug_environment.pdfคู่มือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย ยาเสพติด1311 KB
The_Board_of_Directors_1-2016.pdfสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. ครั้งที่ 1/2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)271 KB
draft_guidelines_conduct_state_2016.pdfร่างแนวทางการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 1930 KB
GuidelinesImplementPlanForOperations2016.pdfคู่มือแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนแผนประชารัฐ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 ( ชุดปฏิบัติการ )2958 KB
GuideVolunteerForce.pdfคู่มืออาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด3370 KB
26June2558.pdfแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558260 KB
ผังกระบวนการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง.pdfผังกระบวนการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง41 KB
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง39 KB
กระบวนการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfกระบวนการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง216 KB