SharePoint

อัครราชทูตที่ปรึกษา

​​​​​​​
​​

ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.


เลขาธิการ ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ที่ปรึกษา  ผู้อำนวยการ  อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

 ​


นายธันวา ผุดผ่อง
ประจำสถานเอกอัคราชทูต
ณ กรุงย่างกุ้ง

นาย​มานพ แสงโสทร
ประจำสถานเอกอัคราชทูต
ณ กรุงปักกิ่ง
 
นายโชติพันธ์ จุลเพชร
ประจำสถานเอกอัคราชทูต
ณ กรุงเวียงจันทร์
นางสาวศรีตระกูล เวลาดี
ประจำสถานเอกอัคราชทูต
ณ กรุงฮานอย

 
นายจเร ผกผ่า 
ประจำสถานเอกอัคราชทูต​​
ณ กรุงพนมเปญ
​​

​​​