SharePoint

ที่ปรึกษา

​​​​​​​​​ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.


เลขาธิการ ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ที่ปรึกษา  ผู้อำนวยการ  อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

 

     
​​
ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
 

    

 
 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
ที่ปรึกษาด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
 ที่ปรึกษาด้านปราบปรามยาเสพติด
     
 


ปรับปรุงล่าสุด 1 ตุลาคม  2564