SharePoint

โครงสร้างผู้บริหาร

 board2012
 
 

พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ

เลขาธิการ ป.ป.ส.

 
 
 

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 
 
 
 
 
 

นายวันชัย ดิษเทศ

ที่ปรึกษา

ด้านปราบปรามยาเสพติด

นางสาวชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ

ที่ปรึกษาด้านการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

 
 
 
 
 

นายถาวร เนียมนำ

อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด

ประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์

อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด

ประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

นายบัญชา โทสมัย

อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด

ประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเวียงจันทร์

 
 
 
 
 
 

นายธนากร คัยนันท์

ผู้อำนวยการ

สำนักเลขาธิการ

นายชัยยุทธ ศิวาลักษณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักกฎหมาย

นางสาวปัทมาวดี ธรรมสโรช

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางปทุมรัตน์ พงศ์ภัสสร

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา

บุคลากรด้านการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

 
 
 
 
 
 

นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์

สถาบันวิชาการ

และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์

ผู้อำนวยการ

สถาบันสำรวจและติดตาม

การปลูกพืชเสพติด

นางภัทราภรณ์ เชาวลิต

ผู้อำนวยการ

สำนักการต่างประเทศ

นายนิยม เติมศรีสุข

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. กทม.

 
 
 
 
 
 

นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 1

นายธงชัย ไชยพรหม

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 2

นายอุดร ห่อทองคำ

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 3

นายสงคราม ขำต้นวงษ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 4

 
 
 
 
 
 

นายวิชัย ไชยมงคล

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 5

นายชลัยสิน โพธิเจริญ

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 6

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 7

นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 8

 
 
 
 
 
 

นายสุรพล ภัทรปกรณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 9

นายสุนทร วินัยบดี

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

ทรัพย์สินคดียาเสพติด

นางนฤมล ช่วงรังษี

ผู้อำนวยการ

สำนักยุทธศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์

สำนักปราบปรามยาเสพติด

 
 
 
 
 

นางอัญชลี ศิริทรัพย์

ผู้อำนวยการ

สำนักพัฒนาการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวนันทพร พงศ์อิศวรานันท์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจุตินาฎ เย็นบำรุง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มตรวสอบภายใน

 

ปรับปรุงข้อมุลล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2556

นายณรงค์ รัตนานุกูล

ที่ปรึกษาการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

นายวินัย มณฑาพงษ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย