SharePoint

ONCB_contract

 สาระสำคัญของสัญญา


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดจ้างเอกชนจัดจ้าง (Organize) ดำเนินโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อชุดนิทานอ่านอุ่นรัก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย                 ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนประโยชน์ของพืชกระท่อมเชิงเศรษฐกิจ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์รับบริจาค

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมรถยนต์ราชการยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กว7354 เชียงใหม่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างผลิตซองหนังเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สารเคมี วัสดุฯ จำนวน 9 รายการ (20,21,23,24,25,26,27,28,41) ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สารเคมี วัสดุฯ จำนวน 5 รายการ (33,35,36,37,38) ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สารเคมี วัสดุฯ จำนวน 5 รายการ (19,22,29,30,31) ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนเพื่อสนับสนุนงาน ปปส.ดินแดง ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล (Digital Microscope) จำนวน 1 เครื่อง ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ส ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ  ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม (Software License) ระบบสารสนเทศยาเสพติดสำนักงาน         ป.ป.ส. (โครงการ Migration Phase 1-2) พร้อมบำรุงรักษา ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาความรู้ ด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน                ปปส.ภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก​ ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ปปส.ภาค 9 (หลังเก่า) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา                   ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตำบลช้างเผือก             อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 ตำบลมะตูม                                  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนพิมพ์บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ Application (Firewall Layer 7) และอุปกรณ์ตรวจสอบ        และป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์ป้องกันบุกรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบส่วนควบและ            ระบบการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส.อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการ          ปูมเหตุการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ความเชื่อมโยงการถูกโจมตี (SIEM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. อุปกรณ์ระบบป้องกัน                    การบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด (Intelligent Data Warehouse              For Narcotic Analytics) ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ                  พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย (Directory Service) ประจำปีงบประมาณ                                พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัสรวมศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย  (ระบบรักษา                              ความปลอดภัยพื้นฐานหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศยาเสพติด โครงการ Migration Phase 1-2 (NIS)                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำ                          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด (GIS) ประจำ              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล (Router) และเครื่องตัดต่อสัญญาณ            คอมพิวเตอร์ (Switching) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบองค์กร (Corporate Connection) ประจำปีงบประมาณ                            พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน สำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน 41 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด ปี 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์โดยสาร อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 7 ชั้นทุ่งสองห้อง                    งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ขนส่ง สวพ. งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก มด หนู ยุง และแมลงสาบ งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรับฝากเอกสารทางการเงินและบัญชีและพัสดุ งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ส. งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษากล้องวงจรปิด งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและตรวจการทำงานของระบบปั๊มและปั๊มน้ำดับเพลิง งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบป้องกันไฟกระชาก งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบประตูเข้า-ออกอัตโนมัติด้วยคีย์การ์ด งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ วัสดุสิ้นเปลือง และพนักงานประจำเครื่อง              งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์สำนักงาน งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับและสนามหญ้าภายในบริเวณสำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง                และทุ่งสองห้อง งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ฯ งปม.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ระบบประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.                       (ดินแดง) และ สวพ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แม่บ้าน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (เม็ดยา)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ลิฟท์ ปี 2563

ข้อมุลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเสริมประสิทธิภาพ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องกำเนิด ปี 2563