เนื่องจากในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด จำเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง และเก็บรักษายาเสพติดของกลางในคดีไว้ จึงต้องมีแนวการปฎิบัติให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อช่วยให้การดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เชื่อถือได้ อันเป็นหลักประกันที่ดีในกระบวนการยุติธรรม


หน้าที่ของผู้จับหรือยึดยาเสพติด

■ตรวจสอบจำนวน ปริมาณและน้ำหนัก
■ทำบันทึกการจับกุมหรือยึด
■ส่งยาเสพติดพร้อมตัวผู้ต้องหา ถ้ามีแก่พนักงานสอบสวน
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน

■ตรวจสอบยาเสพติดของกลางที่ผู้จับหรือยีดนำส่ง
■บรรจุยาเสพติดลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัย
■ปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุยาเสพติด
■ส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ที่สถานตรวจพิสูจน์
หน้าที่ของผู้ตรวจพิสูจน์

■ตรวจภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของกลาง
■ชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลางขณะทำการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น
■ตรวจพิสูจน์และส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวน
การเก็บรักษายาเสพติดของกลาง

■สถานตรวจพิสูจน์ส่งยาเสพติดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ ไปเก็บรักษาที่กระทรวงสาธารณสุข
การทำลายยาเสพติดของกลาง

■คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ความเห็นชอบ
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓
หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th