ตามที่พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ฉบับที่3)พ.ศ.2543ได้กำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งได้กำหนดไว้ 6 ประเภท ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ รวมถึงร้านค้าต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณ  ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮ้าส์ สถานที่เล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ และโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น ให้ควบคุมสอดส่องดูแล มิให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ การคัดเลือกบุคลากรที่ไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นพนักงาน การอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติด การจัดทำประวัติพนักงานไว้ประจำสถานประกอบการ การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป.ป.ส.นั้น

              จากการติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการดังกล่าวพบว่ายังไม่มีการเข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายนี้ทั้งนี้อาจเนื่องจากขาดการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการ รวมทั้งขั้นตอนในการลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการปรับหรือสั่งปิดชั่วคราวหรือพักใช้ใบอนุญาต ฯลฯ

              ดังนั้น ทางกองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้สรุปแนวปฏิบัติตามมาตรการนี้ (คลิ๊กที่นี่) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายและผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อไป