คุณสมบัติ

■เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่า หรือชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
■เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับชา หัวหน้าหน่วยงาน ให้มีหน้าที่ปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และ
■เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติมัวหมอง
การปฎิบัติหน้าที่

■การตรวจค้นตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒)
- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนดำเนินการ
- แสดงบัตรประจำตัวก่อนดำเนินการ
- ทำบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชชีสิ่งของ
- รายงานต่อเลขาธิการ ป.ป.ส.
■การจับกุมตามมาตรา ๑๔ (๓)
- แสดงบัตรประจำตัวก่อนดำเนินการ
- ทำบันทึกการจับกุม
- รายงานต่อเลขาธิการ ป.ป.ส.
■การเรียกหรือสอบถามตามมาตรา ๑๔ (๕)
- ทำหนังสือมอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
- รายงานเลขาธิการ ป.ป.ส.
■การควบคุมผู้ถูกจับตามมาตรา ๑๕
- ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ
- ทำบันทึกการควบคุม
- รายงานต่อเลขาธิการ ป.ป.ส.
การกำกับดูแล

■รายงานการปฎิบัติหน้าที่
■รายงานข้อมูลข่าวสาร
■รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓
หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th