เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออก ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

              ๑.จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ชี้แนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงตัวทรัพย์สินแหล่งที่มาหรือสถานที่ตั้งของทรัพย์สินของผู้ต้องหา โดยมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานพอสมควรที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน จนมีผลทำใหทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุนโดยต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

              ๒.เงินสินบนที่จะจ่ายให้คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินที่คำนวณได้จากราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือของราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วแต่กรณีหักค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน นั้น