เนื่องจากปรากฎว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องกำหนดมาตรการวางแนวทางการปฎิบัติตนขั้นต้นของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นวิธีการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วม ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

■กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจของรัฐที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

■รณรงค์ให้ข่าวสารเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
■ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.

■ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเสนอข่าวชมเชยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
■ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสอดส่องและแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐ
■ตั้งสถานที่หรือศูนย์รับแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
■ช่วยเหลือและสนับสนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการรณรงค์ให้ข่าวสารเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล

■พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐ
■ติดตามการดำเนินการของผู้บังคับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

■สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
■จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
■รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
■คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
■เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
หน้าที่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่รัฐ

■สอดส่อง ดูและหรือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
■ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
■มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐออกนอกเขตพื้นที่
■นำพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติของเจ้าหน้าที่รัฐ มาประกอบการพิจารณาการให้ประโยชน์อย่างใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓
หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th