กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประเทศไทย ได้ดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ในการร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะทวิภาคี ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ การดำเนินโครงการความช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติด (Narcotics Laison Officer) ประจำสถานเอกอัคราชทูตต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติด ประจำอยู่ในประเทศไทย จาก 20 ประเทศ กับ 1 องค์กร ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ แคนาดา สวีเดน ออสเตรเลีย อิตาลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เกาหลี รัสเซีย โปแลนด์ เปรู อิสราเอล สเปน และองค์กรตำรวจสากล

นอกจากการประสานในระดับเจ้าหน้าที่แล้ว ยังได้มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
  1. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ สหประชาชาติ อาเซียน สำนักงานแผนโคลัมโบ สหภาพยุโรป องค์กรตำรวจสากล และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
  2. กรอบทวิภาคี ประเทศในเอเซียและแปซิฟิค แอฟริกา อเมริกา และยุโรป
  3. กรอบความร่วมมือ 7 ฝ่าย กัมพูชา จีน พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และ UNDCP
  4. กรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย ไทย พม่า และลาว
  5. กรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย ไทย พม่า และUNDCP
  6. กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการ พม่า ลาว และเวียดนาม
  7. ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
  8. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามยาเสพติด   ( 28 มี.ค.2546)