สำนักปราบปรามยาเสพติด

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์งานด้านการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ พัฒนา และกำหนดกรอบทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
(ข) อำนวยการ ประสาน สนับสนุน ผลักดันการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดระดับประเทศ ด้วยระบบแผนงาน ระบบอำนวยการร่วมคณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร และเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
(ค) พัฒนาระบบการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ และการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารด้านการปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นศูนย์กลางการข่าวด้านการปราบปรามยาเสพติด
(ง) ปฏิบัติการข่าวและการปฏิบัติทางลับ เพื่อสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพื้นที่สำคัญๆของประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุปทานปริมาณยาเสพติดในประเทศ
(จ) ประสาน ผลักดัน การดำเนินงานการปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพ การนำกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อนักค้ายาเสพติด
(ฉ) ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาการปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ วิธีการ และเทคนิคการสืบสวนปราบปราม รวมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่
(ช) ศึกษา วิจัยคุณลักษณะของตัวยาเสพติด ตรวจพิสูจน์ตัวยา สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด รวมทั้งประสานและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการตรวจพิสูจน์ เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของประเทศ
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อรับผิดชอบงานในหน้าที่ ดังนี้

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ส่วนอำนวยการปราบปราม
  • ส่วนการข่าว
  • ส่วนข่าวกรองยุทธศาสตร์
  • ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการสืบสวนและการสื่อสาร
  • ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปราม ๑
  • ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปราม ๒
  • ส่วนวิชาการทางวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด