ป.ป.ส.บริการ
        บนเส้นทางการต่อต้านยาเสพติด นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อปี ๒๕๑๙จวบจนปัจุบัน ภารกิจหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. คือ ภาพของการปราบปราม ริบทรัพย์ บำบัดรักษา กำหนดแนวนโยบาย นำเสนอมาตรการทางกฎหมาย และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แต่แท้ที่จริงสำนักงาน ป.ป.ส. ยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งถือเป็นภารกิจหลักคือ "การบริการ" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
        สำนักงาน ป.ป.ส. ให้บริการอะไรบ้าง และจะสามารถใช้บริการนั้นๆ ได้อย่างไร ตรงนี้มีคำตอบ

            บริการด้านการป้องกันและบำบัดรักษา
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด
ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด
บริการสื่อเผยแพร่
ลานกีฬาต้านยาเสพติด
            บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
บริการข้อมูลข่าวสารทาง Internet
บริการห้องสมุด
            บริการรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด
            บริการด้านส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
การฝึกอบรมและพัฒนา
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
            บริการด้านกฎหมาย
บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินสินบนเงินรางวัล
บริการด้านการป้องกันและบำบัดรักษา
กลับด้านบน

• บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด
        เคยบ้างไหม ? ที่กลุ้มใจมาก เพราะบุตรหลานหรือคนที่ใกล้ชิดติดยาเสพติด แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับใครดี กลัวว่าบอกไปแล้วจะถูกเยาะเย้ยถากถาง ไม่มีคนเข้าใจ ใครก็ตามที่ประสบปัญหาเช่นนี้ อย่าลังเลใจที่จะโทรมาขอรับคำปรึกษา สำนักงาน ป.ป.ส. ยินดีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๘๓ (จันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)


• ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด
        สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้ง ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด ขึ้นที่สำนักงาน ป.ป.ส. เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเหมาะสม โดยได้จัดแสดงนิทรรศการถาวร ซึ่งประกอบด้วยระบบแสง สี เสียง และสื่อปฏิสัมพันธ์หลายชนิด เช่น หุ่นจำลอง ของจริง ภาพ แผงวงจรไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อขอเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑-๑๙ ต่อ ๒๑๐๓


• บริการสื่อเผยแพร่
        ขณะนี้สังคมไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องผนึกกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป การเริ่มต้นด้วยวิธีป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด หากต้องการสื่อเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับการป้องกัน ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น เอกสารเล่ม โปสเตอร์ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ วีดิทัศน์ เทปเสียง ฯลฯ ติดต่อขอรับสื่อได้ทุกวันในเวลาราชการ
        กรุงเทพฯ : ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๒๑๐๓
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ (ทุ่งสองห้อง) เลขที่ ๒๑๓ .วิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๘ ๕๐๓๗ - ๙
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒ (ชลบุรี) เลขที่ ๒๒๒/๔ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๖๗-๘๔๐-๓
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๓ (นครราชสีมา) เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลจอหอ อำเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๒๘-๙๖๗
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๔ (ขอนแก่น) ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖-๗๙๐
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๕ (เชียงใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒-๔๖๘
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๖ (พิษณุโลก) เลขที่ ๒๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณูโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๔๘-๕๕๕
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗ (ทุ่งสองห้อง) เลขที่ ๒๑๓ .วิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๘ ๕๐๓๗ - ๙
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๘ (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ ๑๕๗/๘ หมู่ที่ ๒ ถนนศรีวิชัยซอย ๙ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๐๖-๒๙๖
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๙ (สงขลา)เลขที่ ๔๓๔ ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๒-๐๘๘

• ลานกีฬาต้านยาเสพติด
        การปรับปรุงพื้นที่ว่างในชุมชนให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย นับเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส เข้มแข็ง
        หากต้องการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งลานกีฬาต้านยาเสพติด สอบถามได้ที่ ส่วนส่งเสริมและประสานงาน สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๘๘-๙

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
กลับด้านบน
• บริการข้อมูลข่าวสารทาง Internet
        ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้สามารถย่อโลกได้ด้วยปลายนิ้ว เพียงคลิกที่เม้าส์ แล้วเข้าไปในเครือข่ายใยแมงมุมของอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.oncb.go.th จะทำให้ ได้รู้จักสำนักงาน ป.ป.ส. มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด down load ข้อมูลสถิติ กฎหมาย รายงานประจำปี แบบฟอร์มขอรับเงินสินบนเงินรางวัล ข่าวเด่น บทความ ผลงานวิจัย ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดแต่ละประเภท ฯลฯ ตลอดจนสามารถตั้งกระทู้ซักถามปัญหา คุยกับเพื่อนๆ ในห้องสนทนา และสามารถแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

• บริการห้องสมุด
        ห้องสมุด คือคลังแห่งความรู้ และเป็นศูนย์รวมเอกสาร ตำรา สำหรับศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส. นอกจากจะเปิดให้บริการแก่ข้าราชการภายในองค์กรแล้ว ยังยินดีให้บริการแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย ในวันและเวลาราชการ
        กรุงเทพ ฯ : ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑-๑๙ ต่อ ๒๑๐๑ อ่านต่อ
        เชียงใหม่ : ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๗๙๓, ๐ ๕๓๒๑ ๒๐๒๘

บริการรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด
กลับด้านบน

• เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
        ในการปราบปรามยาเสพติด อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรเป็นเพราะ เจ้าหน้าที่ของรัฐคือผู้กระทำความผิดเสียเอง หรือ เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด โดย สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครอง
        หากต้องการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่า บุคคลผู้นั้นคือใคร (ชื่อ ยศ ตำแหน่ง ต้นสังกัด) มีพฤติการณ์อย่างไร ส่วนชื่อของผู้แจ้งและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับจะระบุหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้แจ้ง หากให้ได้จะเป็นประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับของทางราชการ
        พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถร้องเรียนได้ที่
                         ตู้ ปณ.๑๒๓ http://www.oncb.go.th, e-mail: oncb@oncb.go.th, webmaster@oncb.go.th
                         ปณจ.สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หัวข้อ "แจ้งข่าว"
        หรือโทรแจ้ง
                         กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑-๑๙ ต่อ ๑๗๐๑ ; ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๔
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ (ทุ่งสองห้อง) เลขที่ ๒๑๓ .วิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๘ ๕๐๓๗ - ๙
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒ (ชลบุรี) เลขที่ ๒๒๒/๔ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๖๗-๘๔๐-๓
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๓ (นครราชสีมา) เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลจอหอ อำเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๒๘-๙๖๗
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๔ (ขอนแก่น) ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖-๗๙๐
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๕ (เชียงใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒-๔๖๘
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๖ (พิษณุโลก) เลขที่ ๒๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณูโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๔๘-๕๕๕
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗ (ทุ่งสองห้อง) เลขที่ ๒๑๓ .วิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๘ ๕๐๓๗ - ๙
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๘ (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ ๑๕๗/๘ หมู่ที่ ๒ ถนนศรีวิชัยซอย ๙ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๐๖-๒๙๖
                         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๙ (สงขลา)เลขที่ ๔๓๔ ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๒-๐๘๘


• รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด
        ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติด หากผู้ใดทราบเบาะแสแหล่งผลิต แหล่งซื้อ-ขาย แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์การผลิตและเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด โปรดแจ้ง
        กรุงเทพ ฯ : สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ที่อยู่ เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑-๑๙ ต่อ ๑๗๐๑ , ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๔
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ (ทุ่งสองห้อง) เลขที่ ๒๑๓ .วิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๘ ๕๐๓๗ - ๙
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒ (ชลบุรี) เลขที่ ๒๒๒/๔ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๖๗-๘๔๐-๓
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๓ (นครราชสีมา) เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลจอหอ อำเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๒๘-๙๖๗
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๔ (ขอนแก่น) ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖-๗๙๐
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๕ (เชียงใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒-๔๖๘
       สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๖ (พิษณุโลก) เลขที่ ๒๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณูโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๔๘-๕๕๕
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗ (ทุ่งสองห้อง) เลขที่ ๒๑๓ .วิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๘ ๕๐๓๗ - ๙
         สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๘ (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ ๑๕๗/๘ หมู่ที่ ๒ ถนนศรีวิชัยซอย ๙ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๐๖-๒๙๖
        สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๙ (สงขลา)เลขที่ ๔๓๔ ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๒-๐๘๘

บริการด้านส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
กลับด้านบน
• การฝึกอบรมและพัฒนา
        ขณะนี้หลายหน่วยงานได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ "รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด" การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นหัวใจสำคัญที่มิอาจมองข้ามไปได้
        หากผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ท่านเชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง ยาเสพติด ท่านอาจคิดไม่ออกว่า จะเชิญใคร ? พูดเรื่องอะไร ?
        หากได้รับมอบหมายให้จัดการอบรมหลักสูตรด้านยาเสพติด ท่านอาจคิดไม่ออกว่าจะสร้างหลักสูตรอย่างไร ? แนวไหน ?
        หากได้รับมอบหมายให้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดแต่ไม่มีงบประมาณดำเนินการ ท่านอาจคิดไม่ออกว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร
        ความกังวลเหล่านี้จะหมดไป เมื่อติดต่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๘๘๓ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ ต่อ ๒๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๐๙ E-mail: hrd@oncb.go.th

บริการด้านกฎหมาย
กลับด้านบน
• บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินสินบนเงินรางวัล
        การทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้แจ้งข่าวสารยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและของกลางยาเสพติด หรือทำลายแหล่งผลิตได้ ผู้แจ้งจะได้รับเงินค่าตอบแทน เรียกว่า "เงินสินบน" ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินตามจำนวนยาเสพติดของกลางที่จับได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
        หากมีปัญหาสงสัยขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว สอบถามได้ที่
                         ฝ่ายเงินสินบนเงินรางวัล สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.
                         เลขที่ ๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
                         โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๘๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๓

• มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
        มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับรัฐบาลและเอกชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในบ้านตะวันใหม่ (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ซึ่งรับสงเคราะห์เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ตลอดจนเด็กและเยาชนที่ติดยาเสพติด อายุไม่เกิน 18 ปี) การดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เป็นต้น
        ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิฯ ติดต่อได้ที่
                         มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                         เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
                         โทร.๐ ๒๖๔๔ ๕๓๐๒-๓ ; ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑-๑๙ ต่อ ๒๑๐๒
                         โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๕๓๐๒, ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๗๖